Ezekiel 40

1 a  В двайсет и петата година след нашето преселение, в начало на годината, на десетия ден от месеца, в четиринайсетата година след разрушението на града, в същия оня ден биде върху мене ръката на Господа, и Той ме поведе затам.

2 b  Във видения Божии ме заведе Той в земята Израилева и ме постави на твърде висока планина, и на нея откъм юг имаше като че градски здания.

3 c  Заведе ме там, и ето, мъж, който изглеждаше като светла мед, а в ръка му ленена връв и тръст за мерене, – и той стоеше при портите.

4 d  И каза ми тоя мъж: сине човешки! гледай с очи и чуй с уши и вземай присърце всичко, каквото ще ти показвам, защото ти затова си и доведен тук, за да ти покажа това; всичко, което ще видиш, извести на дома Израилев.

5 e  И ето, извън храма имаше околовръст стена, и в ръката на тоя мъж – тръст за мерене от шест лакти, смятайки всеки лакът по лакът и длан, и измери той това здание – една тръст широчина и една тръст височина.

6 После отиде при портите, които гледаха към изток, изкачи се по стъпалата им и намери, че единият праг на портите беше една тръст широчина, и другият праг – пак една тръст широчина.

7 И всяка странична стая беше една тръст дълга и една тръст широка, а между стаите имаше пет лакти, и прагът на портите в притвора на портите отвътре беше пак една тръст.

8 И измери той притвора на портите отвътре – една тръст,

9 а притвора при портите – осем лакти, и стълбовете – два лакти. Тоя притвор при портите беше отстрани на храма.

10 Стаите отстрани при източните врата бяха три от едната страна и три от другата; една мярка имаха всички три, и една мярка имаха стълбовете от едната страна и от другата.

11 Той измери отворите на вратите: те бяха десет лакти ширина, а дължината на вратите – тринайсет лакти.

12 А пред стаите имаше издаднина – един лакът от едната страна и един лакът – от другата; тия стаи имаха от едната страна шест лакти и от другата шест лакти.

13 После измери той вратите от стряхата на една стая до стряхата на друга – двайсет и пет лакти ширина: врата срещу врата.

14 А и стълбовете той измери: шейсет лакти – всеки стълб около двора и при вратите;

15 и от предната страна на входа във вратите до предната страна на вътрешните врата – петдесет лакти.

16 Решетчести прозорци имаше и в стаите отстрани и в стълбовете им, отвътре на вратите наоколо; също и в притворите имаше наоколо прозорци на вътрешната страна, а на стълбовете – палми.

17 И заведе ме той във външния двор, и ето, там – стаи, и имаше направен каменен плочник около двора; трийсет стаи имаше на тоя плочник.

18 И тоя плочник беше по страните на вратите, според дължината на вратите; тоя плочник беше по-нисък.

19 И измери той нашир от долните врата до външния край на вътрешния двор: сто лакти – към изток и към север.

20 Измери също дължината и широчината на вратите на външния двор, обърнати към север,

21 и при тях стаите отстрани, три от едната страна и три от другата; и стълбовете им и издаднините им имаха същата мярка, както и първите врата: дълги петдесет лакти, а широки двайсет и пет лакти.

22 И прозорците им, и издаднините им, и палмите им имаха същата мярка, както и вратите, обърнати към изток; и се влиза към тях по седем стъпала, и пред тях – издаднини.

23 И във вътрешния двор има врата срещу северните и източните врата; и измери той от врата до врата сто лакти.

24 И ме поведе към юг, и ето, там имаше южни врата: и измери той на стълбовете и на издаднините същата мярка.

25 И прозорците в тях и в преддверията им бяха също такива, както ония прозорци: дълги петдесет лакти, а широки двайсет и пет лакти.

26 Възходът към тях – седем стъпала, и преддверия имаше пред тях; и палмови украшения имаше на стълбовете им: едно от едната страна и едно от другата.

27 И във вътрешния двор имаше южни врата; и измери той от врата до врата южно сто лакти.

28 И доведе ме той през южните врата във вътрешния двор; и измери в южните врата същата мярка.

29 И стаите им отстрани, и стълбовете им, и притворите им – същата мярка, и имаше прозорци в тях и в притворите им наоколо; всичко дължина – петдесет лакти, а ширина – двайсет и пет лакти.

30 Притвори имаше наоколо: надлъж – двайсет и пет лакти, а нашир – пет лакти.

31 И притворите бяха откъм външния двор, и палми имаше на стълбовете им; възходът към тях – осем стъпала.

32 И поведе ме през източните врата във вътрешния двор; и измери в тия врата същата мярка.

33 И стаите им отстрани, стълбовете им и притворите им имаха същата мярка; имаше и прозорци в тях и в притворите им наоколо; всичко дължина – петдесет лакти, а ширина двайсет и пет лакти.

34 Притворите им бяха откъм външния двор, и на стълбовете им имаше палми от едната и от другата страна; възходът към тях – осем стъпала.

35 После ме доведе при северните врата и измери в тях същата мярка.

36 Страничните им стаи, стълбовете им, притворите им и прозорците в тях бях наоколо; всичко дължина – петдесет лакти, и ширина – двайсет и пет лакти.

37 Притворите им бяха откъм външния двор, и на стълбовете им имаше палми от едната и от другата страна; възходът към тях – осем стъпала.

38 Имаше също стая, с вход в нея, при стълбовете на вратата: там умиват жертвите за всесъжение.

39 А в притвора при вратите имаше две маси от едната страна и две от другата страна, за да колят на тях жертви за всесъжение и жертви за грях и жертви за престъпление.

40 И отвън, отстрани при входа в отвора на северните врата, имаше две маси, и от другата страна до притвора при вратата – две маси.

41 Четири маси имаше от едната страна и четири маси – от другата, отстрани на вратите: всичко осем маси, на които колят жертви.

42 Имаше и четири маси за приготвяне всесъжение – от дялан камък, дълги един и половина лакът и широки един и половина лакът, а високи един лакът; върху тях турят сечива за клане жертва за всесъжение и други жертви.

43 И куки колкото една длан бяха приковани в стените на зданието наоколо, а на масите туряха жертвеното месо.

44 f  Отвън на вътрешните врата бяха стаите за певци; на вътрешния двор, отстрани на северните врата, една бе обърната с лице към юг, а друга, отстрани на южните врата, обърната с лице към север.

45 И каза ми той: тази стая, която е с лице към юг, е за свещениците, които бдят на стража в храма;

46 g  а стаята, която е с лице към север за свещениците, които бдят на стража при жертвеника: това са синовете на Садока, които еднички от синовете Левиеви се приближават към Господа, за да Му служат.

47 h  И измери той двора: сто лакти надлъж и сто лакти нашир; той беше четириъгълен; а пред храма стоеше жертвеникът.

48 И доведе ме в притвора на храма и измери стълбовете на притвора: пет лакти от едната страна и пет лакти от другата; а вратите – три лакти широки от едната страна и три лакти от другата.

49 Притворът беше дълъг двайсет лакти, а широк единайсет, и възходът към него – десет стъпала; и имаше подпорки у стълбовете: една – от едната страна, а друга – от другата.
Copyright information for BulOrth