Ezekiel 46

1Т ъй казва Господ Бог: вратата на вътрешния двор, обърнати към изток, трябва да бъдат затворени през шестте работни дни, а в съботния ден те трябва да бъдат отворени, също и в ден на новолуние трябва да бъдат отворени.

2 a  Князът ще мине през външния притвор на вратата и ще застане при спонците на тия врата; и свещениците ще извършват неговото всесъжение и неговата благодарствена жертва; и той при прага на вратата ще се поклони Господу и ще излезе, а вратата ще останат незатворени до вечерта.

3 И народът на страната ще се покланя пред Господа, при входа на вратата, в събота и новолуние.

4 b  Всесъжението, което князът ще принесе Господу в съботен ден, трябва да бъде шест агнета без недостатък и овен без недостатък;

5 хлебният принос ще бъде ефа на овен, а на агнета хлебен принос – колкото му ръка дава, и елей – хин на ефа.

6 В ден на новолуние той ще принася от чердата волове един юнец без недостатък, също шест агнета и овен без недостатък.

7 Хлебен принос ще принесе ефа на юнец и ефа на овен, а на агнета – колкото му ръка дава, и елей – хин на ефа.

8 c  И кога дохожда князът, той трябва да влиза през притвора на тия врата и по тоя същи път да излиза.

9 А кога народът на страната дохожда пред лицето на Господа в празници, влезлият за поклонение през северните врата трябва да излиза през южните врата, а влезлият през южните врата трябва да излиза през северните врата; той не бива да излиза през същите врата, през които е влязъл, а трябва да излиза през срещуположните.

10 И князът трябва да се намира сред тях; кога влизат те, влиза и той; и кога излизат те, излиза и той.

11 d  И в празници и в тържествени дни на хлебния принос от него трябва да има по ефа на юнец и по ефа на овен, а на агнета – колкото му ръка дава, и елей – по хин на ефа.

12 Ако пък князът, по усърдието си, поиска да принесе всесъжение или благодарствена жертва Господу, то трябва да му отворят вратата, обърнати към изток, и той ще извърши своето всесъжение и своята благодарствена жертва, както е извършил в съботния ден, и след това той ще излезе, и след като излезе, вратата ще се затворят.

13 e  Всеки ден принасяй Господу всесъжение едногодишно агне без недостатък; всяка сутрин го принасяй.

14 А хлебен принос притуряй към него всяка сутрин една шеста ефа и елей една трета хин, за да се разкваси брашното; такава е вечната наредба за хлебния принос Господу, завинаги.

15 Нека постоянно, всяка сутрин, принасят всесъжения агне, хлебен принос и елей.

16 Тъй казва Господ Бог: ако князът даде някому от своите синове подарък, това трябва да мине в наследство и на синовете му: това тяхно владение трябва да бъде наследствено.

17 Ако ли пък той даде от наследието си подарък някому от своите раби, туй ще му принадлежи само до годината на освобождението, и тогава ще се върне у княза. Само на неговите синове трябва да остава наследието му.

18 f  Но князът не може да взима от наследствения дял на народа, пъдейки людете от владенията им; само от своето владение той може да дава на децата си, та никой от Моя народ да не бъде изгонван из своето владение.

19 g  И доведе ме той през ходника, който е отстрани на вратите, в свещените стаи за свещениците, обърнати към север, и ето, там имаше едно място в дъното към запад.

20 И каза ми: това е мястото, дето свещениците трябва да варят жертвата за престъпление и жертвата за грях, дето трябва да пекат хлебния принос, без да го изнасят на външния двор, за освещение на народа.

21 И изведе ме на външния двор и проведе ме по четирите ъгла на двора, и ето, във всеки дворен ъгъл имаше пак двор.

22 Във всички четири дворни ъгла имаше покрити дворове, четирийсет лакти надлъж и трийсет нашир, от една мярка всички четири ъгла.

23 И около всички тия четири имаше стени, а при стените бе направено огнище наоколо.

24 h  И каза ми: ето готварниците, в които служителите на храма варят народните жертви.
Copyright information for BulOrth