Genesis 17

1 a  А врам беше на деветдесет и девет години, и Господ се яви на Аврама и му рече: Аз съм Бог Всемогъщий, ходи пред Мене и бъди непорочен;

2 b  и ще сключа Моя завет между Мене и тебе, и много, твърде много ще те размножа.

3 Тогава Аврам падна ничком, а Бог продължаваше да говори с него и рече:

4 c  Аз съм – и ето заветът Ми с тебе: ти ще бъдеш баща на много народи,

5 d  и няма вече да се наричаш Аврам, а ще бъде името ти Авраам, защото ще те направя баща на много народи

6 e  и много, твърде много ще те разплодя, и ще произведа от тебе народи, и царе ще произлязат от тебе.

7 f  И Моя завет между Мене и тебе и между твоите потомци подир тебе в родовете им Аз ще направя завет вечен, за да бъда Бог на тебе и на твоите потомци след тебе.

8 И ще дам на тебе и на твоите потомци след тебе на земята, по която странствуваш, цяла Ханаанска земя, за вечно владение; и ще им бъда Бог.

9 g  И рече Бог на Авраама: а ти запази Моя завет, ти и твоите потомци след тебе в родовете им.

10 h  Този е Моят завет, който трябва да пазите между Мене и вас и между твоите потомци след тебе (в родовете им) : целият мъжки пол у вас да бъде обрязан;

11 обрязвайте крайната си плът: това ще бъде знак на завета между Мене и вас.

12 На осмия ден след рождението да бъде обрязан между вас във вашите родове всеки младенец от мъжки пол, както роденият в дома, така и купеният със сребро от някой другоплеменник, който не е от твое семе.

13 Непременно да бъде обрязан и роденият в дома ти и купеният с твое сребро, и Моят завет ще бъде върху тялото ви завет вечен.

14 А необрязаният от мъжки пол, който не обреже крайната си плът (на осмия ден) , тая душа ще се изтреби измежду народа си; защото той е нарушил завета Ми.

15 И рече Бог на Авраама: жена си Сара не наричай Сара, но да бъде името ѝ Сарра;

16 i  Аз ще я благословя и ще ти дам от нея син; ще я благословя, и ще произлязат от нея народи, и царе на народи ще произлязат от нея.

17 j  И падна Авраам ничком, засмя се и каза в себе си: нима от стогодишен ще произлезе син? и деветдесетгодишната Сарра нима ще роди?

18 И рече Авраам Богу: о, дано поне Измаил да бъде жив пред Твоето лице!

19 k  А Бог рече (на Авраама) : тъкмо Сарра, жена ти, ще ти роди син, и ще му наречеш името Исаак; и ще направя завета Си с него завет вечен (че ще бъда Бог нему и) на потомството му след него.

20 l  И за Измаила те послушах: ето, Аз ще го благословя и ще го наплодя, и много, твърде много ще го умножа: дванайсет князе ще се родят от него; и ще произведа от него голям народ.

21 m  Но завета Си ще сключа с Исаака, когото ще ти роди Сарра догодина по това време.

22 Тогава Бог престана да говори с Авраама и се издигна от него.

23 И взе Авраам сина си Измаила, и всички родени в дома му и всички купени със среброто му, всички човеци от мъжки пол в Авраамовия дом, и обряза крайната им плът в същия оня ден, както му каза Бог.

24 Авраам беше на деветдесет и девет години, когато му бе обрязана крайната плът.

25 А син му Измаил беше на тринайсет години, когато му бе обрязана крайната плът.

26 В оня същия ден бяха обрязани Авраам и син му Измаил,

27 и с него заедно бяха обрязани всички от мъжки пол в дома му, както родените в дома, така и купените със сребро от другоплеменници.
Copyright information for BulOrth