Genesis 32

1 a  А Иаков тръгна по пътя си. (И кога погледна, видя опълчено Божие опълчение.) И го срещнаха Ангели Божии.

2 b  Като ги видя Иаков, рече: това е Божие опълчение. И нарече името на онова място Маханаим.

3 c  И прати Иаков пред себе си вестители при брата си Исава в земята Сеир, в областта Едом,

4 d  па им заповяда и рече: тъй кажете на господаря ми Исава: ето що казва твоят слуга Иаков: аз живях при Лавана и престоях досега;

5 имам волове, осли и дребен добитък, слуги и слугини; и пратих да известят за мене на господаря ми (Исава) , за да намеря аз (твоят слуга) благоволение пред очите ти.

6 И се върнаха вестителите при Иакова и рекоха: ходихме при брата ти Исава; той иде да те посрещне, и с него четиристотин души.

7 Иаков много се уплаши и се смути; и раздели на два стана човеците, които бяха с него, и дребния и едрия добитък и камилите.

8 И рече (Иаков) : ако Исав нападне единия стан и го избие, другият може да се спаси.

9 e  И рече Иаков: Боже на отца ми Авраама и Боже на баща ми Исаака, Господи (Боже) , Който ми каза: върни се в земята си, в отечеството си, и Аз ще ти сторя добро!

10 f  Недостоен съм за всички милости и всички благодеяния, които си сторил на Твоя раб; защото с тояга преминах този Иордан, а сега имам два стана.

11 Избави ме от ръцете на брата ми, от ръцете на Исава; защото аз се боя от него, да не би, като дойде, да убие мене (и) май ка с деца.

12 g  Ти рече: Аз ще ти правя добро и ще направя като морския пясък твоето потомство, което от множество не ще може да се изброи.

13 И пренощува там Иаков през оная нощ. И взе от онова, що имаше (и прати) подарък на брата си Исава:

14 двеста кози, двайсет козли, двеста овци, двайсет овни,

15 трийсет дойни камили с техните камилчета, четирийсет крави, десет вола, двайсет ослици, десет осла.

16 И даде в ръцете на слугите си всяко стадо отделно и рече на слугите си: вървете пред мене и оставяйте разстояние от едно стадо до друго.

17 h  И заповяда на първия и рече: като те срещне брат ми Исав и те попита: чий си ти, къде отиваш и чие е това стадо (което върви) пред тебе?

18 ти кажи: на твоя слуга Иакова; това е подарък, пратен на господаря ми Исава; ето, и сам той (иде) подир нас.

19 Същото (което на първия) заповяда и на втория, и на третия, и на всички, които вървяха след стадата, думайки: тъй кажете на Исава, кога го срещнете;

20 i  и кажете: ето, и слугата ти Иаков (иде) след нас. Защото той си рече: ще го умилостивя с даровете, които вървят пред мене, и после ще видя лицето му; може би, и ще ме приеме.

21 И тръгнаха даровете пред него, а той през оная нощ нощува в стана.

22 j  И през нощта се дигна и, като взе двете си жени и двете си слугини и единайсетте си сина, преброди Иавок;

23 и като ги взе, прекара ги през потока, прекара и всичко, що имаше.

24 k  И остана Иаков сам. И с него се бори Някой до зори;

25 и като видя, че го не надвива, допря се до ставата на бедрото му, и се повреди ставата на бедрото у Иакова, когато се бореше с Него.

26 И (му) рече: пусни Ме, защото се зазори. Иаков отговори: няма да Те пусна, докле ме не благословиш.

27 И рече: как ти е името? Той отговори: Иаков.

28 l  И (му) рече: отсега името ти ще бъде не Иаков, а Израил, защото ти се бори с Бога, та и човеци ще надвиваш.

29 m  Попита Иаков, думайки: обади (ми) Твоето име. А Той отговори: защо Ме питаш за името Ми? (то е чудно.) И го благослови там.

30 n  И нарече Иаков онова място с име Пенуел; защото, казваше, видях Бога лице с лице, и се запази душата ми.

31 И слънцето бе изгряло, когато той изминуваше Пенуел; и куцаше с бедрото си.

32 Затова и досега синовете Израилеви не ядат жилата, която е на бедрената става, защото Онзи, Който се бори, беше се допрял до ставната жила на Иакововото бедро.
Copyright information for BulOrth