Genesis 40

1П осле това виночерпецът на египетския цар и хлебарят се провиниха пред господаря си, египетския цар.

2 Фараонът се разгневи на двамата си царедворци, на главния виночерпец и на главния хлебар,

3 a  и ги тури под стража в дома на началника на телопазителите, в тъмницата, в мястото, дето бе затворен Иосиф.

4 Началникът на телопазителите тури при тях Иосифа, и той им слугуваше. И престояха те под стража няколко време.

5 b  Еднъж виночерпецът и хлебарят на египетския цар, които бяха затворени в тъмницата, двамата в една нощ видяха сън: всеки видя свой сън, и на всекиго сънят бе с особено значение.

6 c  На сутринта дойде при тях Иосиф и ги видя, че бяха смутени.

7 И попита той фараоновите царедворци, които бяха с него в господаревия му дом под стража, и рече: защо днес лицата ви са тъжни?

8 d  Те му отговориха: видяхме сънища, а няма кой да ни ги изтълкува. Иосиф им рече: нали от Бога е тълкуването? Разкажете ми ги.

9 И главният виночерпец разказа на Иосифа съня си, думайки му: сънувах, ето лоза пред мене;

10 на лозата имаше три пръчки; тя се разви, и цъфна, завърза грозде, което узря;

11 и фараоновата чаша беше в ръката ми; взех един грозд, изстисках го във фараоновата чаша и подадох фараону в ръка.

12 e  И рече му Иосиф: ето тълкуването му: трите пръчки – това са три дни;

13 след три дни фараонът ще издигне главата ти и ще те върне на твоето място, и чашата на фараона ти ще подадеш в ръката му, по предишния обичай, когато му беше виночерпец;

14 f  но, кога ти бъде добре, спомни си за мене и ми направи благодеяние; спомни на фараона за мене и ме изведи от този дом;

15 g  защото аз съм откраднат от еврейската земя; а тъй също и тук не съм направил нищо, за което да ме хвърлят в тъмница.

16 Главният хлебар видя, че той изтълкува добре, и рече на Иосифа: и аз сънувах: ето, на главата ми три кошници;

17 в горната кошница имаше всякакви фараонови ястия, приготвени от хлебаря, и птиците (небесни) ги кълвяха от кошницата, що беше на главата ми.

18 И отговори Иосиф и (му) рече: ето тълкуването му: трите кошници – това са три дни;

19 h  след три дни фараонът ще ти вземе главата и ще те обеси на дърво, а птиците (небесни) ще кълват плътта ти.

20 i  На третия ден, рождения ден на фараона, фараонът даде гощавка на всичките си слуги и си спомни за главния виночерпец, и за главния хлебар между слугите си;

21 и върна главния виночерпец на предишното му място, и той подаде чашата фараону в ръка;

22 j  а главния хлебар обеси (на дърво) , според както бе изтълкувал Иосиф.

23 k  Но главният виночерпец си не спомни за Иосифа, а го забрави.
Copyright information for BulOrth