Genesis 41

1 a  К ато се минаха две години, на фараона се присъни, че стои при реката;

2 и ето, излязоха из реката седем крави, хубави и тлъсти, и пасяха в тръсталака;

3 но ето, след тях излязоха из реката други седем крави, грозни и мършави, и се спряха при другите крави, на речния бряг;

4 грозните и мършави крави изядоха седемте хубави и тлъсти крави. Тогава се събуди фараонът,

5 и пак заспа, и му се присъни втори път: ето, седем пълни и хубави класове израснаха из едно стъбло;

6 b  но ето, след тях израснаха седем празни и изсушени от източния вятър класове;

7 и празните класове погълнаха седемте тлъсти и пълни класове. Тогава фараонът се събуди и разбра, че това беше сън.

8 c  На сутринта се смути духом и проводи, та повика всички египетски влъхви и мъдреци; фараонът им разказа съня си, ала се не намери никой, който да му го изтълкува.

9 Тогава главният виночерпец заговори на фараона и рече: сега си припомням греховете;

10 d  фараонът се бе разгневил на слугите си и тури мене и главния хлебар под стража в дома на началника на телопазителите;

11 e  и сънувахме в една нощ, аз и той, всякой сънува сън с особено значение;

12 там беше с нас един млад евреин, роб на началника на телопазителите; ние му разказахме нашите сънища, и той всекиму от нас изтълкува съня;

13 f  и както ни бе изтълкувал той, тъй се и сбъдна: аз бидох върнат на своето място, а оня биде обесен.

14 g  Тогава фараонът проводи, та повикаха Иосифа, когото извадиха бързо из тъмницата. Той се острига, промени дрехите си и дойде при фараона.

15 Фараонът рече на Иосифа: сънувах сън, пък няма кой да го изтълкува, а за тебе съм слушал, че можеш да тълкуваш сънища.

16 h  Отговори Иосиф фараону и рече: не аз, а Бог ще даде отговор за добро на фараона.

17 И рече фараонът на Иосифа: сънувах, че стоя на брега на реката;

18 и ето, излязоха из реката седем тлъсти и хубави крави и пасяха в тръстиката;

19 но ето, след тях излязоха други седем крави мършави, много грозни и постали; не съм виждал по цялата Египетска земя толкова грозни, като тях;

20 и посталите и мършави крави изядоха първите седем тлъсти крави;

21 i  и влязоха тлъстите в утробата им, но се не забелязваше, че бяха влезли в утробата им: те бяха все тъй мършави, както и по-напред. И аз се събудих.

22 После сънувах, че на едно стъбло израснаха седем пълни и хубави класове;

23 но ето, след тях израснаха седем тънки, празни и изсушени от източния вятър класове;

24 и празните класове погълнаха седемте хубави класове. Аз разказах това на влъхвите, ала никой не ми го изтълкува.

25 Тогава Иосиф рече фараону: сънят фараонов е един: каквото Бог ще прави, явил е фараону.

26 j  Седемте хубави крави са седем години; и седемте хубави класове са пак седем години: сънят е един;

27 седемте мършави и грозни крави, които излязоха след тях, са седем години; също и седемте празни и изсушени от източния вятър класове са седем гладни години.

28 Ето защо аз казах на фараона: каквото Бог ще прави, явил е на фараона.

29 Ето, идат седем години с голямо изобилие по цялата Египетска земя;

30 k  след тях ще дойдат седем гладни години: и ще се забрави всичкото онова изобилие в Египетската земя, и глад ще изтощи земята,

31 и предишното изобилие по земята няма и да се забележи поради глада, който ще настъпи, понеже той ще бъде твърде тежък.

32 А задето се е присънило фараону на два пъти, значи, че това е истинско слово Божие, и че Бог наскоро ще го изпълни.

33 А сега нека фараонът си намери един разумен и мъдър човек и да го постави над Египетската земя.

34 Нека фараонът заповяда да бъдат поставени над земята надзиратели, и през седемте изобилни години да се събира петата част (от всички произведения) на Египетската земя;

35 нека те събират всякаква храна през тези настъпващи добри години и да съберат в градовете жито под фараонова ръка за храна, и да го пазят;

36 и тази храна да бъде запазена за земята през седемте гладни години, които ще настанат в Египетската земя, та земята да не загине от глад.

37 Това се допадна на фараона и на всичките му служители.

38 И рече фараонът на служителите си: ще намерим ли такъв, като него, човек, у когото да има Дух Божий?

39 И рече фараонът на Иосифа: понеже Бог ти откри всичко това, то няма такъв разумен и мъдър като тебе;

40 l  ти ще бъдеш над моя дом, и думата ти ще слуша целият ми народ; само с престола аз ще бъда по-горен от тебе.

41 m  И пак рече фараонът на Иосифа: ето, поставям те над цялата Египетска земя.

42 n  Тогава фараонът извади пръстена от ръката си и го тури Иосифу на ръката; облече го с висонни дрехи и окачи на врата му златна верижка;

43 заповяда да го возят на втората от своите колесници и да възгласят пред него: коленичете! И го постави над цялата Египетска земя.

44 И рече фараонът на Иосифа: аз съм фараон; без тебе никой не ще подигне ръка, ни нога в цялата Египетска земя.

45 И фараонът нарече Иосифа с име Цафнат-панеах; и му даде за жена Асенета, дъщеря на Поти-фера, илиополски жрец. И тръгна Иосиф по Египетската земя.

46 o  Иосиф беше на трийсет години, когато се представи пред фараона, египетския цар. И отдалечи се Иосиф от лицето на фараона и обходи цялата Египетска земя.

47 А през седемте плодородни години земята даваше от зърно по шепа.

48 И събра той всякаква храна през седемте (плодородни) години в Египетската земя, и тури храните в градовете; във всеки град прибра храната от околните ниви.

49 И натрупа Иосиф храни твърде много, колкото морския пясък, тъй че престана и да ги смята, защото чет нямаха.

50 p  Преди да настанат гладните години, родиха се на Иосифа двама синове, които му роди Асенета, дъщеря на илиополския жрец Поти-фера.

51 И на първородния Иосиф даде име Манасия, защото (казваше той) Бог ми даде да забравя всички свои злочестини и целия си бащин дом.

52 А на втория даде име Ефрем, защото (казваше той) Бог ме направи плодовит в земята на страданието ми.

53 И изминаха седемте години на изобилие в Египетската земя,

54 q  и настъпиха седемте гладни години, както бе казал Иосиф. И настана глад по всички земи, а в цялата Египетска земя имаше хляб.

55 r  Но когато и цялата Египетска земя захвана да гладува, народът завика към фараона за хляб. И рече фараонът на всички египтяни: идете при Иосифа и правете, каквото ви каже той.

56 s  И настана глад по цялата земя; тогава Иосиф отвори всички житници и захвана да продава жито на египтяни. А гладът се усилваше в Египетската земя.

57 t  И от всички страни дохождаха в Египет да купуват жито от Иосифа, защото гладът се усили по цялата земя.
Copyright information for BulOrth