Hebrews 3

1 a  З атова, братя свети, участници в небесното звание, разберете Пратеника и Първосвещеника на нашето вероизповедание, Иисуса Христа;

2 b  Той е верен на Оногова, Който Го е поставил, както и Моисей – в целия Му дом.

3 c  Защото Той се удостои с толкова по-голяма от Моисеевата слава, колкото по-голяма от дома чест има оня, който го е съградил;

4 защото всеки дом се съгражда от някого; а Тоя, Който е сътворил всичко, е Бог.

5 И Мойсей беше верен в целия Му дом като служител, за да засвидетелствува онова, що имаше да се възвести.

6 d  А Христос, като Син, е в Своя дом; Негов дом пък сме ние, стига само дръзновението и надеждата, с която се хвалим, да спазим твърдо докрай.

7 e  Поради това, както Светий Дух казва: „днес, кога чуете гласа Му,

8 f  да не ожесточите сърцата си, както кога роптаехте в деня на изкушението в пустинята,

9 дето бащите ви Ме изкусиха, изпитаха Ме и видяха делата Ми през четирийсет години.

10 Затова възнегодувах против оня род и рекох: винаги се заблуждават в сърцето си и сами не познаха пътищата Ми.

11 g  Затова се заклех в гнева Си, че те не ще влязат в Моето покоище“.

12 Гледайте, братя, да не би у някого от вас да има лукаво от неверие сърце, та да отстъпи от живия Бог.

13 h  Но наставлявайте се всеки ден, докле се казва „днес“, за да не би някой от вас се ожесточи чрез измамата на греха;

14 i  защото ние станахме причастници на Христа, стига само здраво да запазим докрай наченатата вяра,

15 j  докле се казва: „днес, кога чуете гласа Му, да не ожесточите сърцата си, както кога роптаехте“.

16 k  Защото някои, като чуха, зароптаха, но не всички, които излязоха от Египет с Моисея.

17 Против кои негодува Той четирийсет години? Не против ония ли, които съгрешиха и чиито кости паднаха в пустинята?

18 А на кои се е заклел, че няма да влязат в Неговото покоище, ако не на непокорните?

19 И тъй, виждаме, че те не можаха да влязат поради неверие.
Copyright information for BulOrth