Isaiah 1

1В идение на Исаия, син Амосов, което видя за Иудея и Иерусалим, в дните на иудейските царе Озия, Иоатама, Ахаза и Езекия.

2 a  Чуйте, небеса, и слушай, земьо, защото Господ говори: Аз възпитах и въздигнах синове, а те се побуниха против Мене.

3 b  Волът познава стопанина си, и оселът – яслите на господаря си; а Израил (Ме) не познава, Моят народ не разбира.

4 c  Уви, народе грешни, народ отрупан с беззакония, племе от злодейци, синове пагубни! Оставихте Господа, презряхте Светия Израилев, – върнахте се назад.

5 d  Де да ви бият още вас, които все още упорствувате? Цяла глава е в рани, и цяло сърце е изнемогнало.

6 e  От пети до глава няма у тоя народ здраво място: струпи, синяци, гнойни рани, неочистени, непревързани и неомекчени с елей.

7 f  Земята ви опустошена, градовете ви с огън изгорени; нивите ви пред ваши очи чужденци пояждат; всичко е запустяло – като след разорение от чужденци.

8 И остана дъщерята Сионова като колиба в лозе, като сенница в градина, като обсаден град.

9 g  Да не беше ни Господ Саваот оставил малък остатък, щяхме да бъдем също като Содом, щяхме да заприличаме на Гомора.

10 Чуйте словото Господне, князе содомски, вслушай се в закона на нашия Бог, народе гоморски!

11 h  За какво Ми са многото ваши жертви? казва Господ. Преситен съм на всесъжения от овни и на тлъстина от угоен добитък; и кръв от телета, от агнета и козли не искам.

12 i  Кога дохождате да се явите пред лицето Ми, кой ви иска да тъпчете дворите Ми?

13 j  Не принасяйте вече суетни дарове: каденето е отвратително за Мене; новомесечия, съботи и празнични събрания не мога да търпя: беззаконие – и празнуване!

14 Душата Ми мрази вашите новомесечия и вашите празници: те са бреме за Мене, тежко Ми е да ги нося.

15 k  И кога простирате ръце, Аз закривам от вас очите Си, и кога умножавате молбите си, Аз не слушам: ръцете ви са с кръв пълни.

16 l  Умийте се, очистете се; махнете от очите Ми злите си деяния; престанете да правите зло;

17 m  научете се да правите добро, търсете правда, избавяйте угнетен, защищавайте сирак, застъпяйте се за вдовица.

18 n  Тогава дойдете – и ще отсъдим, казва Господ. Да бъдат греховете ви и като багрено, – като сняг ще избеля; да бъдат червени и като пурпур, – като вълна ще избеля.

19 o  Ако поискате и послушате, ще ядете благата земни;

20 ако пък се отречете и упорствувате, меч ще ви изтреби: защото устата Господни говорят.

21 p  Как вярната, изпълнена с правосъдие столица стана блудница! В нея правда обитаваше, а сега – убийци.

22 q  Среброто ти стана на сгурия, виното ти е с вода смесено;

23 r  твоите князе са законопрестъпници и съучастници на крадци; те всички обичат подаръци и ламтят за награда; не закрилят сирак, и тъжба на вдовица не стига до тях.

24 s  Затова говори Господ, Господ Саваот, Силният Израилев: о, ще си оттуша над противниците Си и ще отмъстя на враговете Си!

25 t  и ще обърна против тебе ръката Си и като в луга ще очистя от тебе сместа и ще отделя от тебе всичко оловено;

26 u  и пак ще ти поставям съдии, както отпреди, и съветници, както изпървом; тогава ще говорят за тебе: град на правда, вярна столица.

27 Сион ще се спаси чрез правосъдие, и обърналите се негови синове – чрез правда;

28 v  а за всички отстъпници и грешници – гибел, и ония, които са оставили Господа, ще бъдат изтребени.

29 w  Те ще бъдат посрамени зарад дъбравите, тъй многожелани от вас, и ще се червят от срам зарад градините, които сте си избрали;

30 x  защото вие ще бъдете като дъб, чийто лист е опадал, и като градина, в която няма вода.

31 y  И силният ще бъде отрепка, а делото му – искра; и ще горят заедно, – и никой не ще угаси.
Copyright information for BulOrth