Isaiah 42

1 a  Е то, Моят Отрок, Когото държа за ръка, Моят Избраник, към Когото благоволи душата Ми. Ще положа Духа Си върху Него, и Той ще възвести съд на народите;

2 няма да викне, нито да възвиси гласа Си, и няма да даде да Го чуят на улиците;

3 b  пречупена тръст няма да строши, и тлеещ лен няма да угаси; ще произвежда съд по истина;

4 няма да ослабне, нито ще изнемогне, докле на земята не утвърди съд, и островите
42:4 По превода на 70-те: Народите ще се уповават на Неговото име.
ще се уповават на Неговия закон.

5 d  Тъй говори Господ Бог, Който е сътворил небесата и тяхното пространство, Който е разпрострял земята с нейните произведения, Който дава дихание на народа, що е на нея, и дух на ходещите по нея.

6 e  Аз, Господ, Те призовах в правда, ще Те държа за ръка и ще Те пазя, ще Те поставя завет за народа, светлина за езичниците,

7 f  за да отвориш очите на слепи, да изведеш вързаните от затвор и седещите в тъмнина – от тъмница.

8 g  Аз съм Господ, това е Моето име, и не ще дам славата Си другиму, нито хвалата Си на истукани.

9 Ето, предсказаното по-напред се сбъдна, и ново ще възвестя; преди то да стане, Аз ще ви възвестя.

10 h  Пейте Господу нова песен, хвала Нему от земните краища, вие, които плавате по морето, и всичко, което го пълни, островите и живеещите по тях.

11 Нека възвисят глас пустинята и нейните градове, селищата, дето живее Кидар; нека тържествуват живеещите по скали, нека възклицават от върховете планински.

12 Нека въздадат Господу слава, и хвалата Му нека възвестят на островите.

13 i  Господ ще излезе като исполин, ревност ще възбуди като воин; ще извика и ще подигне воински вик, и ще се покаже силен против враговете Си.

14 j  Дълго мълчах Аз, търпях и се сдържах; сега ще викам като родилка, ще разрушавам и ще поглъщам всичко;

15 ще опустоша планини и хълмове, и всичката тяхна трева ще изсуша; и реките ще направя острови, и езерата ще изсуша;

16 k  и ще поведа слепите по път, който те не знаят, ще ги водя по незнайни пътеки, тъмата ще направя светлина пред тях, и кривите пътеки – прави: ето какво ще направя Аз за тях, и няма да ги оставя.

17 l  Тогава ще се обърнат назад и с голям срам ще се покрият ония, които се надяват на идоли, които казват на истукани: вие сте наши богове.

18 m  Слушайте, глухи, и гледайте, слепи, за да видите.

19 n  Кой е тъй сляп, както е Моят раб, и глух, както е Моят вестител, когото проводих, кой е тъй сляп, както е възлюбеният, тъй сляп, както е рабът Господен?

20 o  Ти си видял много, ала не си забелязвал; ушите ти са били отворени, ала не си слушал.

21 p  Господу било угодно заради правдата Си да възвеличи и прослави закона.

22 Но това е народ разорен и разграбен; те всички са вързани в подземия и скрити в тъмници; станали са плячка, и няма избавител, ограбени са и никой не казва: върни го!

23 Кой от вас е приклонил ухо към това, кой е вникнал и го е изслушал за бъдещето?

24 Кой предаде Иакова на разорение и Израиля – на грабители? Не е ли Господ, против Когото грешихме? Те не искаха да ходят по пътищата Му, нито слушаха закона Му.

25 q  И Той изля върху им яростта на Своя гняв и жестокостта на войната: тя ги окръжи с пламък от вси страни, но те не забелязваха, и гореше в тях, но те не разбраха това със сърце.
Copyright information for BulOrth