Isaiah 5

1 a  Щ е запея на моя Възлюбен Неговата песен за лозето Му. Моят Възлюбен имаше лозе навръх торна рътлина;

2 b  Той го огради и го очисти от камъни, насади в него отбор лозови пръчки и съгради кула по средата му, изкопа в него лин и очакваше да роди добро грозде, а то роди диво грозде.

3 И сега, жители иерусалимски и мъже Иудини, отсъдете между Мене и Моето лозе.

4 Какво още трябваше да сторя за Моето лозе и го не сторих? Защо, докле очаквах да принесе добро грозде, то даде диво грозде?

5 c  И тъй, ще ви кажа, какво ще направя с лозето Си: ще му махна оградата, и то ще бъде опустошавано; ще му разруша стените, и ще бъде тъпкано;

6 d  и ще го оставя да запустее: няма ни да го режат, ни да го копаят, – и ще обрасне то с тръне и бодили, и ще заповядам на облаците да не изливат дъжд върху него.

7 e  Лозе на Господа Саваота е домът Израилев, а мъжете на Иуда – обичен Негов сад. И чака Той правосъдие, но ето – кръвопролитие; чака правда – и ето – писък.

8 f  Горко вам, които притуряте къща към къща, които присъединявате нива към нива, тъй че за другите не остава място, сякаш само вие сте заселени на земята.

9 В ушите ми Господ Саваот каза: тия многобройни домове ще бъдат пусти, тия големи и хубави къщи – без жители;

10 десет уврата лозе ще дадат един бат, и един хомер посяно семе едвам ще донесе една ефа.

11 g  Горко на ония, които от ранно утро дирят сикер и до късна вечер се разпалят с вино;

12 h  на техните пиршества има и китара, и гусла, и тимпан, и свирка, и вино; а към делата на Господа те и не поглеждат, нито помислят за деянията на Неговите ръце.

13 Затова Моят народ неочаквано ще отиде в робство; неговите велможи ще гладуват и богаташите му ще се мъчат от жажда.

14 i  Затова преизподнята се е разширила и безмерно е разтворила устата си; и ще слезе там тяхната слава и богатство, шумът им и всичко, що ги весели.

15 j  И ще се разкае човекът, ще се смири мъжът, и очите на горделивците ще бъдат сведени надолу;

16 а Господ Саваот ще се възвеличи в съд, и Бог Светий ще яви светостта Си в правда.

17 k  И овците ще си пасат на воля, и чужди ще се хранят с оставените тлъсти пасбища на богатите.

18 l  Горко на ония, които влекат подире си беззаконие с вървите на суетността и грях – като с колеснични ремъци;

19 m  които казват: нека Той побърза и ускори делото Си, за да видим, и нека се приближи и се изпълни решението на Светия Израилев, за да узнаем!

20 n  Горко на ония, които злото наричат добро, и доброто – зло, тъмнината считат за светлина, и светлината – за тъмнина, горчивото считат за сладко, и сладкото – за горчиво!

21 o  Горко на ония, които са мъдри в своите очи и разумни пред сами себе си!

22 p  Горко на ония, които са храбри вино да пият и са в сила да приготвят силно питие,

23 q  които за подаръци оправдават виновния и лишават праведните от законното!

24 r  Затова, както огън пояжда слама, и пламък изтребя сено, тъй ще изгине коренът им, и цветът им ще се разнесе като прах; защото те отхвърлиха закона на Господа Саваота и презряха словото на Светия Израилев.

25 s  Затова гневът на Господа ще се разпали против Неговия народ, и Той ще простре ръката Си против него и ще го порази тъй, че планините ще потреперят, и труповете им ще бъдат като смет по улиците. И при всичко това гневът Му не ще се отвърне, и ръката Му ще бъде още простряна.

26 t  И ще дигне знаме за далечни народи и ще даде знак на живеещия накрай земя, – и ето, той лесно и скоро ще дойде;

27 у него не ще има ни уморен, ни отмалял; ни един не ще задреме и не ще заспи; не ще се свали пояс от кръста му, и не ще се скъса ремък на обущата му;

28 u  стрелите му са изострени, и всичките му лъкове – изопнати; копитата на конете му са като кремъци, и колелата му – като вихър;

29 v  ревът му е като рев на лъвица; той рика като лъвче, и ще зареве, ще сграбчи плячката и отнесе, и никой не ще я отнеме.

30 w  И в оня ден ще зареве против него сякаш ревът на разярено море; и ще погледне той на земята, и ето – тъма и скръб, и светлината потъмняла в облаците.
Copyright information for BulOrth