Jeremiah 25

1С лово, което биде към Иеремия за цял иудейски народ, в четвъртата година на иудейския цар Иоакима, Иосиев син, – тая беше първа година на вавилонския цар Навуходоносора, –

2 и което пророк Иеремия изрече към цял иудейски народ и към всички иерусалимски жители, като каза:

3 от тринайсетата година на иудейския цар Иосия, син Амонов, до днес, – ето вече двайсет и три години, – биде към мене слово Господе, и аз от ранно утро ви говорих, – и вие не послушахте.

4 a  Господ праща при вас всички Свои раби – пророците, от ранно утро праща, – и вие не послушахте и не наклонявахте ухо да слушате.

5 b  Вам казваха: „отвърнете се всеки от лошия си път и от лошите си дела и живейте в земята, която Господ даде вам и на вашите отци от века до века;

6 c  и не ходете след други богове, да им служите и да им се покланяте, и не Ме разгневявайте с делата на ръцете си, и не ще ви сторя зло“.

7 Но вие Ме не послушахте, казва Господ, и Ме гневихте с делата на ръцете си, за зло на себе си.

8 Затова тъй казва Господ Саваот: задето не послушахте Моите думи,

9 d  ето, Аз ще пратя и ще взема всички северни племена, казва Господ, и ще пратя до вавилонския цар Навуходоносора, Моя раб, и ще ги доведа против тая земя и против жителите ѝ и против всички околни народи; и съвсем ще ги изтребя и ще ги направя за ужас, за присмех и вечно запустение.

10 e  И ще прекратя у тях глас на радост и глас на веселие, глас на младоженец и глас на невеста, звук от воденични камъни и светлина от светило.

11 И цялата тая земя ще стане пустиня и ужас; и тия народи ще служат на вавилонския цар седемдесет години.

12 f  И когато се изпълнят седемдесет години, ще накажа вавилонския цар и онзи народ, казва Господ, за тяхното нечестив, и Халдейската земя, и ще я направя вечна пустиня.

13 И ще изпълня над тая земя всички Мои думи, които съм изрекъл против нея, всичко написано в тая книга, което Иеремия пророчески изрече против тия народи.

14 g  Защото и тях ще поробят многобройни народи и велики царе; и Аз ще им въздам според техните постъпки и според делата на ръцете им.

15 h  Защото тъй ми каза Господ, Бог Израилев: вземи из ръката Ми тая чаша с вино от ярост и напои от нея всички народи, при които те пращам.

16 i  И те ще пият – и ще политат и ще обезумеят, щом видят меча, който Аз ще пратя против тях.

17 И взех чашата из ръката Господня и напоих от нея всички народи, при които Господ ме прати:

18 j  Иерусалим и иудейските градове, и царете му и князете му, за да ги опустоша и направя ужас, присмех и проклятие, както се вижда сега,

19 k  фараона, египетския цар, слугите му, князете му и целия му народ,

20 целия смесен народ, и всички царе на земя Уц, и всички царе на Филистимската земя, Аскалон и Газа, Екрон и остатъците на Азот,

21 l  Е дома, Моава и Амоновите синове,

22 всички царе на Тир и всички царе на Сидон, царете над островите, които са отвъд морето,

23 m  Дедана, Тема, Буза и всички, които стрижат скулуфите си,

24 всички царе на Арабия и всички царе на разноплеменните народи, които живеят в пустинята,

25 n  всички царе на Зимврия и всички царе на Елам, всички царе на Милия,

26 o  всички царе на север, близки един до друг и далечни, и всички земни царства, що са по лицето на земята, а царят на Сесах ще пие след тях.

27 p  И кажи им: тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев: пийте и се опийте, и повръщайте и паднете, и не ставайте, кога видите меча, който ще пратя против вас.

28 Ако пък се откажат да вземат чашата из ръката ти, за да пият, то кажи им: тъй казва Господ Саваот: непременно ще пиете.

29 q  Защото, ето на тоя град, над който се призова Моето име, Аз почвам да нанасям нещастие; та вие ли ще останете ненаказани? Не, не ще останете ненаказани; защото Аз призовавам меч против всички, що живеят на земята, казва Господ Саваот.

30 r  Затова пророкувай им всички тия думи и им кажи: Господ ще прогърми от висинето и от Своето свето жилище ще издигне глас; страшно ще прогърми против Своето селище; както ония, що тъпчат в лин, ще извика против всички, що живеят по земята.

31 s  Шумът ще достигне земните краища, защото Господ се бори с народите: Той ще се съди с всяка плът, нечестивите ще предаде на меч, казва Господ.

32 Тъй казва Господ Саваот: ето, нещастието ще минава от народ към народ, и голям вихър ще се подигне от краищата земни.

33 t  И в оня ден поразени от Господа ще има от единия край на земята до другия; те не ще бъдат оплакани, нито прибрани и погребани, ще бъдат тор по земното лице.

34 u  Ридайте, пастири, и стенете, и посипете се с пепел, вождове на стадото: защото се изпълниха дните ви, за да бъдете заклани и разпилени, и ще паднете като скъпа съдина.

35 И не ще има убежище за пастирите и спасение – за вождовете на стадото.

36 Чува се писък от пастирите и ридание – от вождовете на стадото, понеже Господ опустоши пасбищата им.

37 Яростта на Господния гняв изтребя мирните селища.

38 Той остави жилището Си като лъв; и земята им стана пустиня от яростта на опустошителя и от пламенния Му гняв.
Copyright information for BulOrth