Jeremiah 26

1В начало на царуването на иудейския цар Иоакима, Иосиев син, биде такова слово от Господа:

2 a  тъй казва Господ: застани в двора на Господния дом и кажи към всички градове на Иудея, които дохождат да се поклонят в Господния дом, всички ония думи, каквито ще ти заповядам да им кажеш; ни дума да не пропуснеш.

3 b  Може би, те ще послушат и ще се отвърнат всеки от лошия си път, и тогава Аз ще отменя бедствието, което мисля да им изпратя за лошите им работи.

4 И речи им: тъй казва Господ: ако Ме не послушате, и не ходите по Моя закон, който съм ви дал,

5 c  и не внимавате в думите на Моите раби – пророците, които пращам при вас, пращам ги от ранно утро, и които вие не слушате, –

6 d  то с тоя дом ще направя същото, каквото – със Силом, и тоя град ще предам за проклятие на всички земни народи.

7 Свещеници и пророци и цял народ слушаха Иеремия, когато говореше тия думи в дома Господен.

8 И когато Иеремия каза всичко, що Господ бе му заповядал да каже на целия народ, тогава свещениците и пророците и целият народ го хванаха и рекоха: „ти трябва да умреш;

9 e  защо пророкуваш в името на Господа и казваш: и тоя дом ще стане като Силом, и тоя град ще запустее, ще остане без жители?“И целият народ се струпа около Иеремия в дома Господен.

10 f  Когато иудейските князе чуха това, дойдоха от царския дом в дома Господен и седнаха при входа на новите порти на дома Господен.

11 g  Тогава свещениците и пророците рекоха тъй на князете и на целия народ: „тоя човек трябва да бъде осъден на смърт, защото пророкува против тоя град, както чухте с ушите си!“

12 И рече Иеремия на всички князе и на целия народ: „Господ ме прати да пророкувам против тоя дом и против тоя град всички тия думи, що чухте;

13 h  и тъй, оправете вашите пътища и вашите дела и послушайте гласа на Господа, вашия Бог, и Господ ще отмени бедствието, което изрече против вас;

14 а колкото за мене, – ето, аз съм във ваши ръце; правете с мене, каквото ви се стори добро и справедливо;

15 i  само знайте добре, че, ако ме умъртвите, невинна кръв ще вземете върху себе си и върху тоя град и върху жителите му; защото наистина Господ ме прати при вас да кажа на ушите ви всички тия думи.“

16 Тогава князете и целият народ рекоха на свещениците и на пророците: тоя човек не подлежи на смъртна присъда, защото той ни говори в името на Господа, нашия Бог.

17 И някои местни старейшини станаха и казаха към цялото събрание народно:

18 j  „Михей Мораститец пророкува в дните на иудейския цар Езекия, и говори на целия иудейски народ: тъй казва Господ Саваот: Сион ще бъде разоран като нива, и Иерусалим ще стане куп развалини, и планината на тоя дом – като горист хълм.

19 k  Умъртви ли го заради това иудейският цар Езекия и цял Иуда? Не уплаши ли се тоя от Господа и не моли ли Господа? и Господ отмени бедствието, което беше изрекъл против тях; а ние да навлечем ли такова голямо зло на душите си?

20 l  Пророкува в името на Господа и някой си Урия, син на Шемая, от Кариатиарим, – пророкува и против тоя град, и против тая земя със същите думи, както Иеремия.

21 Когато чу думите му цар Иоаким и всички негови велможи и всички князе, царят поиска да го умъртви. Като чу това, Урия се уплаши и побягна, и се отдалечи в Египет.

22 Но цар Иоаким прати и в Египет люде: Елнатана, Ахборовия син, и други с него.

23 m  И изведоха Урия из Египет и доведоха го при цар Иоакима, и той го умъртви с меч и хвърли трупа му на простонародните гробища.“

24 n  Но ръката на Сафановия син Ахикама опази Иеремия и не го даде в ръцете на народа да го убие.
Copyright information for BulOrth