Jeremiah 52

1 a  С едекия беше на двайсет и една година, когато почна да царува, и царува в Иерусалим единайсет години; името на майка му беше Хамутал, дъщеря на Иеремия от Ливна.

2 И той върши зло пред очите на Господа, всичко това, що извърши Иоаким;

3 b  заради туй гневът Господен биде над Иерусалим и над Иуда, докле ги отхвърли от лицето Си; и Седекия се отметна от вавилонския цар.

4 c  И в деветата година от царуването му, в десетия месец, в десетия ден на месеца, дойде Навуходоносор, вавилонски цар, той и цялата му войска против Иерусалим, и обсадиха го и издигнаха около него насипи.

5 И стоя градът обсаден до единайсетата година на цар Седекия.

6 d  В четвъртия месец, в деветия ден на месеца, се усили гладът в града, и народът на страната нямаше хляб.

7 Биде направен пролом в града, и всички военни избягаха из града нощем през портите, които се намираха между двете стени до царската градина, и отидоха по пътя към степта; а халдеите бяха около града.

8 e  Халдейската войска се спусна подир царя, и настигнаха Седекия в иерихонските равнини, и цялата му войска се разбяга от него.

9 f  И хванаха царя и го доведоха пред вавилонския цар в Ривла, в земя Емат, дето той произнесе съд над него.

10 g  И закла вавилонският цар синовете на Седекия пред очите му, закла и всички иудейски князе в Ривла.

11 h  А на Седекия извади очите и заповяда да го оковат в медни окови; и заведе го вавилонският цар във Вавилон и го тури в стражарницата до деня на смъртта му.

12 i  В петия месец, в десетия ден на месеца, – тая беше деветнайсета година на вавилонския цар Навуходоносора, – дойде в Иерусалим Навузардан, началник на телопазителите, който предстоеше пред вавилонския цар,

13 j  и изгори дома Господен, царския дом и всички къщи в Иерусалим, и всички големи къщи с огън изгори.

14 И цялата войска халдейска, която беше с началника на телопазителите, събори всички стени около Иерусалим.

15 Навузардан, началник на телопазителите, изсели бедните от народа и другия народ, останал в града, и отметниците, които се предадоха на вавилонския цар, и изобщо останалия прост народ.

16 k  Само неколцина от бедния народ на страната Навузардан, началник на телопазителите, остави за лозари и земеделци.

17 l  Халдейци изпочупиха и медните стълбове, които бяха в дома Господен, и подставите, и медното море, което беше в Господния дом, и отнесоха всичката им мед във Вавилон.

18 m  И взеха котли, лопатки, ножове, чаши, лъжици и всички медни съдове, които се употребяваха при богослужението;

19 n  началникът на телопазителите взе и блюда, и щипци, и чаши, и котлета, и кандилца, и кадилници, и шулци, – всичко, що беше от злато и що беше от сребро;

20 o  също – два стълба, едно море, дванайсет медни вола, които служеха за подстави, които цар Соломон направи в дома Господен, – медта на всички тия вещи не беше възможно да се претегли.

21 p  Всеки от тия стълбове беше висок осемнайсет лакти, и връв от дванайсет лакти го обгръщаше, вътре беше кух, а стените му бяха дебели четири пръста.

22 И имаше на него главулек меден, а главулекът беше висок пет лакти; и мрежицата и наровете наоколо бяха всички медни; същото беше и на другия стълб с наровете.

23 Наровете на всички страни бяха деветдесет и шест; всички нарове около мрежицата – сто.

24 q  Началникът на телопазителите взе също Сераия първосвещеника и Цефания, втория свещеник, и трима пазачи на прага.

25 И от града взе един скопец, който беше началник над военните люде, и седем мъже, които предстояха пред лицето на царя, които се намираха в града, и главния писар във войската, който записваше народа на страната във войската, и шейсет мъже – от народа на страната, намерени в града.

26 И взе ги Навузардан, началник на телопазителите, и отведе ги при вавилонския цар в Ривла.

27 r  И порази ги вавилонският цар и ги умъртви в Ривла, в земя Емат; и изселен биде Иуда из земята си.

28 Ето народа, който Навуходоносор изсели: в седмата година три хиляди двайсет и три иудеи;

29 в осемнайсетата година на Навуходоносора бяха изселени от Иерусалим осемстотин трийсет и двама души;

30 s  в двайсет и третата година на Навуходоносора Навузардан, началник на телопазителите, изсели седемстотин четирийсет и пет души иудеи; всичко – четири хиляди и шестстотин души.

31 t  В трийсет и седмата година след преселението на иудейския цар Иоакима
52:31 Иехония.
, в дванайсетия месец, в двайсет и петия ден на месеца, Евилмеродах, вавилонски цар, в първата година от царуването си, издигна иудейския цар Иоакима и го изведе из тъмницата;

32 и се разговаря с него приятелски, и тури престола му по-горе от престола на царете, които бяха при него във Вавилон;

33 и промени тъмничните му дрехи, и той винаги с него обядваше през всички дни на живота си.

34 И разноските му, разноски постоянни, му се даваха от царя всеки ден до деня на смъртта му, през всички дни на живота му.
Copyright information for BulOrth