Joel 2

1 a  Т ръбете с тръба на Сион и бийте тревога на светата Ми планина; нека треперят всички жители земни, защото настъпва денят Господен, понеже е близо той –

2 b  денят на тъма и мрак, ден облачен и мъглив: като утринна зора се шири по планини народ многоброен и силен, какъвто не е имало отвека и няма да бъде след това от рода в род.

3 c  Пред него огън поглъща, а зад него пламък пали; пред него земята е като градина Едемска, а зад него ще бъде опустошена степ, и за никого няма да има спасение от него.

4 d  Видът му е като вид на коне, и скачат те като конници;

5 скачат по планински върхове като че с тропот от колесници, като че с прасък от огнен пламък, който поглъща слама, – като силен народ, построен за бой.

6 e  Щом се появи, ще затреперят народи; на всички лицата ще побледнеят.

7 Като борци те тичат и като храбри воини се катерят по стени, и всеки върви по своя път и не се отбива от пътя си.

8 Не се тласкат един други, всеки върви по пътя си, и падат върху копия, но остават невредими.

9 Тичат по града, качват се по стени, възлизат на къщи, влизат в прозорци като крадци.

10 f  Пред тях ще се потресе земята, ще се разклати небето, слънце и месечина ще потъмнеят и звездите ще загубят светлината си.

11 g  И Господ ще издаде гласа Си пред Своето войнство, защото твърде многобройно е Неговото опълчение, и мощен е изпълнителят на словото Му; защото велик е денят Господен и твърде страшен, и кой ще го изтърпи?

12 h  Но и сега още казва Господ: обърнете се към Мене от все сърце с пост, плач и ридание.

13 i  Раздирайте сърцата си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа, вашия Бог; защото Той е благ и милосърден, дълготърпелив и многомилостив, и съжалява за злочестината.

14 j  Кой знае, дали Той не ще се смили и не ще остави подир Себе Си благословение – хлебен принос и възлияние на Господа, вашия Бог?

15 k  Затръбете с тръба на Сион, наредете пост и обявете тържествено събрание.

16 l  Съберете народа, свикайте събрание, поканете старци, съберете деца и кърмачета; нека излезе младоженец от своя чертог, и невеста – от своята горница.

17 m  Между притвора и жертвеника нека плачат свещениците, служители Господни, и да казват: „смили се, Господи, над народа Си, не предавай наследието Си на поругание, та да се не подиграват с него народите! Защо да казват между народите: де е техният Бог?“

18 Тогава Господ ще възревнува за земята Си и ще се смили над народа Си.

19 n  И ще отговори Господ и ще рече на Своя народ: ето, Аз ще ви пратя хляб, вино и дървено масло, и ще се насищате с тях, и вече няма да ви предам за поругание на народите.

20 И дошлия от север ще махна от вас и ще го изгоня в безводна и пуста земя: предното му пълчище – в източното море, а задното – в западното море, и ще се понесе от него зловоние и ще се дигне от него смрад, понеже той направи голямо зло.

21 Не се бой, земьо: радвай се и се весели, защото Господ е велик, за да направи това.

22 Не се бойте, полски добитъци, защото пасбищата на пустинята ще се покрият с трева, дървото ще даде своя плод, смоковницата и лозата ще покажат силата си.

23 o  И вие, чеда Сионови, радвайте се и се веселете у Господа, вашия Бог; защото Той ще ви даде дъжд умерено и ще ви праща дъжд, дъжд ранен и късен, както попреди.

24 p  И ще се напълнят гумна с жито и ще се препълнят чебри с гроздов сок и дървено масло.

25 q  И ще ви отщетя за ония години, които изпоядоха скакалци, червеи, бръмбари и гъсеници – голямата Ми войска, която пратих върху вас.

26 r  И до насита ще ядете и ще се насищате и славите името на Господа, вашия Бог, Който чудно нещо извърши с вас, и няма да се посрами Моят народ вовеки.

27 s  И ще познаете, че Аз съм посред Израиля и Аз съм Господ, Бог ваш, и няма други, и Моят народ няма да се посрами вовеки.

28 t  И ето, след това ще излея от Моя Дух върху всяка плът, и ще пророкуват синовете ви и дъщерите ви; старците ви ще сънуват сънища, и момците ви ще виждат видения.

29 u  Също и върху роби и робини в ония дни ще излея от Моя Дух.

30 И ще покажа личби на небе и земя: кръв, огън и стълбове дим.

31 Слънцето ще се превърне в тъмнина, и месечината – в кръв, преди да настъпи денят Господен, велик и страшен.

32 v  И тогава всеки, който призове името Господне, ще се спаси; защото на планина Сион и в Иерусалим ще бъде спасението, както казва Господ, и у останалите, които ще повика Господ.
Copyright information for BulOrth