John 14

1Д а се не смущава сърцето ви; вярвайте в Бога и в Мене вярвайте.

2 В дома на Отца Ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място.

3 a  И кога ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Мене Си, за да бъдете и вие, дето съм Аз.

4 А къде отивам Аз, знаете, и пътя знаете.

5 Тома Му рече: Господи, не знаем къде отиваш; и как можем да знаем пътя?

6 b  Каза му Иисус: Аз съм пътят и истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.

7 Да бяхте познавали Мене, щяхте да познавате и Отца Ми. И отсега Го познавате, и видели сте Го.

8 Филип Му рече: Господи, покажи ни Отца, и стига ни.

9 Каза му Иисус: толкози време съм с вас, и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; и как ти казваш: покажи ни Отца?

10 Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и Отец е в Мене? Думите, които Аз ви говоря, от Себе Си не ги говоря; а Отец, Който пребъдва в Мене, Той върши делата.

11 Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца, и Отец е в Мене; ако ли не, то за самите дела вярвайте в Мене.

12 Истина, истина ви казвам: който вярва в Мене, делата, що Аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца Си.

13 c  И каквото поискате от Отца в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.

14 Ако поискате нещо в Мое име, Аз ще го направя.

15 Ако Ме любите, опазете Моите заповеди.

16 И Аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас вовеки,

17 d  Духът на истината, Когото светът не може да приеме, защото Го не види, нито Го познава; а вие Го познавате, защото Той с вас пребъдва и във вас ще бъде.

18 Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.

19 e  Още малко, и светът няма вече да Ме вижда; а вие ще Ме виждате, защото Аз живея, и вие ще живеете.

20 В него ден ще разберете вие, че Аз съм в Моя Отец, и вие сте в Мене, и Аз във вас.

21 Който има заповедите Ми и ги пази, той е, който Ме люби; а който Ме люби, възлюбен ще бъде от Отца Ми; и Аз ще го възлюбя и ще му се явя Сам.

22 Иуда (не Искариот) Му казва: Господи, що е това, дето искаш да се явиш нам, а не на света?

23 f  Иисус му отговори и рече: ако някой Ме люби, ще спази словото Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него и жилище у него ще направим.

24 g  Който Ме не люби, не спазва словата Ми; а словото, що слушате, не е Мое, а на Отца Ми, Който Ме е пратил.

25 Това ви казах, бидейки с вас.

26 h  А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил.

27 i  Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз ви давам не тъй, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши.

28 Чухте, че Аз ви рекох: отивам от вас, и пак ще дойда при вас. Да Ме бяхте любили, щяхте да се възрадвате, че рекох, отивам при Отца; защото Моят Отец е поголям от Мене.

29 И сега ви казах това, преди да се е сбъднало, та, кога се сбъдне, да повярвате.

30 j  Няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на тоя свят, и в Мене той няма нищо.

31 k  Но отивам, за да разбере светът, че любя Отца и, както Ми е заповядал Отец, тъй и правя. Станете, да си идем оттук.
Copyright information for BulOrth