John 2

1Н а третия ден имаше сватба в Кана Галилейска, и Иисусовата майка беше там.

2 Поканен беше на сватбата също Иисус и учениците Му.

3 И като се привърши виното, казва Иисусу майка Му: вино нямат.

4 Иисус ѝ казва: какво имаш ти с Мене, жено? Още не е дошъл часът Ми.

5 Майка Му рече на служителите: каквото ви каже, сторете.

6 Имаше там шест каменни делви, поставени за миене по иудейския обичай, побиращи по две или по три мери.

7 Иисус им казва: напълнете делвите с вода. И напълниха ги догоре.

8 Тогава им казва: налейте сега и занесете на стария сват. И занесоха.

9 А когато старият сват кусна от водата, що се бе превърнала на вино (и той не знаеше, отде е това вино, а служителите, които бяха донесли водата, знаеха) , той повика младоженеца

10 и му каза: всеки човек слага първом доброто вино и, когато се понапият, тогава по-долното, а ти си запазил доброто вино досега.

11 Така Иисус тури начало на чудесата Си в Кана Галилейска и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.

12 След това слезе в Капернаум Сам Той и майка Му, и братята Му, и учениците Му; и там престояха не много дни.

13 a  Приближаваше Пасха иудейска, и Иисус възлезе в Иерусалим

14 b  и намери в храма продавачи на волове, овци и гълъби, и менячи на пари седнали.

15 И като направи бич от върви, изпъди из храма всички, също и овците и воловете; и парите на менячите разсипа, а масите им прекатури;

16 и на гълъбопродавците рече: вземете това оттук и дома на Отца Ми не правете дом за търговия.

17 c  Тогава учениците Му си спомниха, че е писано: „ревността за Твоя дом Ме изяде“.

18 А иудеите отговориха и Му рекоха: с каква личба ще ни докажеш, че имаш власт тъй да постъпваш?

19 d  Иисус им отговори и рече: разрушете тоя храм, и в три дни ще го въздигна.

20 А иудеите рекоха: тоя храм е граден четирийсет и шест години, та Ти ли в три дни ще го въздигнеш?

21 Той обаче говореше за храма на тялото Си.

22 e  А когато възкръсна от мъртвите, учениците Му си спомниха, че Той бе говорил това, и повярваха на Писанието и на думата, що бе казал Иисус.

23 И когато беше в Иерусалим на празник Пасха, мнозина, като гледаха чудесата, които Той правеше, повярваха в Неговото име.

24 f  Но Сам Иисус не им се доверяваше, защото познаваше всички,

25 g  и нямаше нужда някой да засвидетелствува за човека, понеже Сам знаеше, що има в човека.
Copyright information for BulOrth