John 20

1 a  В първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба рано, докле беше още тъмно, и вижда, че камъкът е дигнат от гроба.

2 Затичва се тогава и дохожда при Симона Петра и при другия ученик, когото Иисус обичаше, и казва им: дигнали Господа от гроба, и не знаем, де са Го турили.

3 Тогава излезе Петър и другият ученик, и тръгнаха за гроба.

4 И двамата тичаха наедно; но другият ученик се затече по-бързо от Петра и пръв дойде на гроба.

5 И като надникна, видя, че повивките стоят; ала не влезе в гроба.

6 b  След него дохожда Симон Петър, влиза в гроба и вижда, че само повивките стоят;

7 пък кърпата, която беше на главата Му, не стоеше при повивките, а – свита отделно на едно място.

8 Тогава влезе и другият ученик, който пръв беше дошъл на гроба, и видя, и повярва,

9 c  защото още не знаеха Писанието, че Той трябва да възкръсне от мъртвите.

10 Тогава учениците се върнаха пак у тях си.

11 d  А Мария стоеше при гроба отвън и плачеше. И както плачеше, надникна в гроба;

12 и вижда два Ангела в бяло облекло да седят – единият при главата, а другият при нозете, дето беше лежало тялото Иисусово.

13 И те ѝ казват: жено! защо плачеш? Отговори им: дигнали Господа моего, и не зная, де са Го турили.

14 e  Като рече това, обърна се назад и видя Иисуса да стои; ала не знаеше, че е Иисус.

15 Иисус ѝ казва: жено! защо плачеш? кого търсиш? Тя, мислейки, че е градинарят, каза Му: господине, ако си Го ти изнесъл, кажи ми, де си Го турил, и аз ще Го взема.

16 Иисус ѝ казва: Марийо! Тя се обърна и Му рече: „Равуни!“което значи Учителю.

17 f  Иисус ѝ казва: не се допирай до Мене, защото още не съм възлязъл при Отца Си; но иди при братята Ми и им кажи: възлизам при Моя Отец и при вашия Отец, и при Моя Бог и вашия Бог.

18 Дохожда Мария Магдалина, та обажда на учениците, че видяла Господа и че това ѝ казал.

19 g  А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от иудеите, дойде Иисус, застана посред и им казва: мир вам!

20 h  И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа.

21 i  А Иисус пак им рече: мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам.

22 И като рече това, духна и им казва: приемете Духа Светаго.

23 j  На които простите греховете, тям ще се простят; на които задържите, ще се задържат.

24 А Тома, един от дванайсетте, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Иисус.

25 k  Другите ученици му казваха: видяхме Господа. А той им рече: ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.

26 След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Иисус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: мир вам!

27 После казва на Тома: дай си пръста тук, и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.

28 Отговори Тома и Му рече: Господ мой и Бог мой!

29 l  Иисус му казва: Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видели, и са повярвали.

30 m  И много други чудеса направи Иисус пред учениците Си, за които не е писано в тая книга.

31 n  А това е написано, за да повярвате, че Иисус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.
Copyright information for BulOrth