John 17

1 a  Т ова като каза Иисус, дигна очи към небето и рече: Отче! дойде часът: прослави Сина Си, за да Те прослави и Син Ти,

2 b  според както си Му дал власт над всяка плът, та чрез всичко, що си Му дал, да даде тям живот вечен.

3 c  А вечен живот е това, да познават Тебе, Едного Истиннаго Бога, и пратения от Тебе Иисуса Христа;

4 Аз Те прославих на земята, свърших делото, що Ми бе дал да изпълня.

5 d  И сега прослави Ме Ти, Отче, у Тебе Самия със славата, що имах у Тебе преди свят да бъде.

6 e  Явих Твоето име на човеците, които си Ми дал от света; те бяха Твои, и Ти Ми ги даде, и спазиха Твоето слово.

7 Сега разбраха, че всичко, що си Ми дал, е от Тебе;

8 f  защото словата, що си Ми дал, предадох им ги, и те приеха и разбраха наистина, че съм от Тебе излязъл, и повярваха, че Ти си Ме пратил.

9 Аз за тях се моля; не за цял свят се моля, а за тях, които си Ми дал, защото са Твои.

10 g  И всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, и се прославих в тях.

11 h  Не съм вече в света, но те са в света, а Аз ида при Тебе, Отче Светий! опази ги в Твоето име, тях, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние.

12 i  Когато бях с тях на света, Аз ги пазех в Твоето име; ония, които си Ми дал, опазих, и никой от тях не погина, освен погибелния син, за да се сбъдне Писанието.

13 А сега ида при Тебе и казвам това в света, за да имат в себе си Моята радост пълна.

14 j  Аз им предадох Твоето слово, и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него.

15 Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото.

16 Те не са от света, както и Аз не съм от него.

17 k  Освети ги чрез Твоята истина; Твоето слово е истина.

18 l  Както Ти Мене прати в света, и Аз ги пратих в света;

19 m  и за тях Аз посветявам Себе Си, та и те да бъдат осветени чрез истината.

20 И не само за тях се моля, но и за ония, които по тяхното слово повярват в Мене,

21 n  да бъдат всички едно: както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас едно, – та да повярва светът, че Ти си Ме пратил.

22 И славата, която Ми бе дал, Аз дадох тям, за да бъдат едно, както Ние сме едно;

23 Аз съм в тях, и Ти в Мене, за да бъдат в пълно единство, и за да познае светът, че Ти си Ме пратил и си ги възлюбил, както Мене възлюби.

24 o  Отче! тия, които си Ми дал, желая и те да бъдат с Мене там, дето съм Аз, за да гледат Моята слава, що си Ми дал, защото Ме възлюби, преди свят да се създаде.

25 Отче праведний! светът Те не позна; но Аз Те познах, и тия познаха, че Ти си Ме пратил;

26 p  и явих им Твоето име и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, в тях да бъде, и Аз в тях.
Copyright information for BulOrth