Leviticus 15

1И рече Господ на Моисея и Аарона, думайки:

2 a  обадете на синовете Израилеви и им кажете: ако някой има течение от тялото си, той е нечист поради течението си.

3 И ето (законът) за неговата нечистота от течението му: кога течението му изтича от тялото му, и кога течението му се задържа в тялото му, това е негова нечистота.

4 Всяка постелка, на която легне оня, който има течение, е нечиста; и всяка вещ, на която седне (оня, който има течение на семе) , е нечиста.

5 b  И който се допре до постелката му, да изпере дрехите си и да се умие с вода и да бъде нечист до вечерта.

6 Който седне на някоя вещ, на която е седял оня, който има течение, да изпере дрехите си и да се умие с вода и да бъде нечист до вечерта.

7 И който се допре до тялото на оногова, който има течение, да изпере дрехите си и да се умие с вода и да бъде нечист до вечерта.

8 Ако оня, който има течение, плюне върху чист, то тоя да изпере дрехите си и да се умие с вода и да бъде нечист до вечерта.

9 И всяко седло, на което е седял оня, който има течение, нечисто (да бъде до вечерта) ;

10 и всеки, който се допре до какво и да е, що е било под него, нечист да бъде до вечерта; и който вдигне това, да изпере дрехите си и да се измие с вода и да бъде нечист до вечерта.

11 И всеки, до когото се допре оня, който има течение и не си е умил ръцете с вода, да изпере дрехите си и да се измие с вода и да бъде нечист до вечерта.

12 c  Глинен съд, до който се допре оня, който има течение, да се строши, а всеки дървен съд да се умие с вода (и да бъде чист) .

13 d  А кога оня, който има течение, се освободи от течението си, да си отреди седем дена за очистянето си, да изпере дрехите си и да измие тялото си с жива вода, и да бъде чист;

14 e  и на осмия ден да си вземе две гургулици, или два млади гълъба, и да дойде пред лицето Господне при входа на скинията на събранието, и да ги даде на свещеника.

15 И свещеникът да принесе едната от тия птици в жертва за грях, а другата за всесъжение, и свещеникът да го очисти пред Господа от течението му.

16 Ако някому се случи изливане на семето, да измие с вода цялото си тяло и да бъде нечист до вечерта;

17 всяка дреха и всяка кожа, на която падне семе, трябва да се изпере с вода и да бъде нечиста до вечерта.

18 Ако мъж легне с жена и у него стане изливане на семе, те и двамата трябва да се измият с вода и да бъдат нечисти до вечерта.

19 f  Когато жена има кърваво течение, което тече из тялото ѝ, да стои отделена седем дни, докле се очисти; и всеки, който се допре до нея, да бъде нечист до вечерта.

20 И всичко, на което тя легне, докато трае очистянето ѝ, да е нечисто; и всичко, на което седне, да е нечисто.

21 И всеки, който се допре до постелката ѝ, да изпере дрехите си и да се измие с вода и да бъде нечист до вечерта.

22 И всеки, който се допре до каквато и да е вещ, на която тя е седяла, да изпере дрехите си и да се измие с вода и да бъде нечист до вечерта.

23 И ако някой се допре до каквото и да е нещо върху постелката, или върху оная вещ, на която тя е седяла, да бъде нечист до вечерта.

24 g  Ако с нея преспи мъж, нечистотата ѝ да бъде върху него: той да бъде нечист седем дена, и всяка постелка, на която той легне, да бъде нечиста.

25 h  Ако някоя жена има кръвотечение много дни не през време на очистянето си, или ако тя има течение по-дълготрайно от обикновеното ѝ очистяне, то, докле тече нечистотата ѝ, тя е нечиста, както през време на очистянето си.

26 Всяка постелка, на която тя легне, докле трае течението ѝ, да бъде нечиста, както постелката през време на очистянето ѝ; и всяко нещо, на което седне, да бъде нечисто, както е то нечисто през време на очистянето ѝ.

27 И всеки, който се допре до тия неща, да бъде нечист, да изпере дрехите си и да се измие с вода, и да бъде нечист до вечерта.

28 А когато жената се освободи от течението си, да изброи седем дена и след това ще бъде чиста:

29 i  на осмия ден да си вземе две гургулици или два млади гълъба и да ги занесе на свещеника при входа на скинията на събранието;

30 и свещеникът да принесе една от птиците в жертва за грях, а другата – за всесъжение, и да я очисти пред Господа от течението на нечистотата ѝ.

31 Тъй предпазвайте синовете Израилеви от тяхната нечистота, за да не умрат, поради нечистотата си, като оскверняват Моето жилище, що е между тях.

32 Този е законът за оногова, който има течение, и за оногова, комуто се случи изливане на семето, що го прави нечист,

33 и за оная, която страда от кръвотечение, и за ония, които имат течение, мъж или жена, и за мъжа, който преспи с нечиста.
Copyright information for BulOrth