Leviticus 24

1И рече Господ на Моисея, думайки:

2 a  заповядай на синовете Израилеви да ти донесат елей чист, изцеден, за светиво, за да гори постоянно светилникът;

3 b  Аарон (и синовете му) трябва да го слагат пред Господа отвън завесата на ковчега на откровението в скинията на събранието всякога от вечер до заран: това е вечна наредба в поколенията ви;

4 c  на светилника от чисто злато да слагат кандилцата пред Господа всякога.

5 d  И вземи пшенично брашно и изпечи от него дванайсет хляба; във всеки хляб да има по две десети от ефа ;

6 e  сложи ги в два реда, по шест в ред, на трапезата от чисто злато пред Господа.

7 f  И тури на (всеки) ред чист ливан (и сол) ; и това да бъде при хляба за спомен в жертва Господу.

8 g  Всеки съботен ден постоянно да се слагат тия хлябове пред Господа от страна на синовете Израилеви; това е вечен завет.

9 h  Те да принадлежат на Аарона и синовете му, които да ги ядат на свето място, защото това за тях е велика светиня от жертвите Господни: това е вечна наредба.

10 Тогава излезе пред синовете Израилеви синът на една израилтянка, когото бе родила от египтянин, и в стана се скара с един израилтянин;

11 i  синът на израилтянката хулеше името (Господне) и злословеше. И го доведоха при Моисея; (майка му се именуваше Саломит, Давриинова дъщеря, от Даново племе;)

12 j  и туриха го под стража, докле им се обяви волята Господня.

13 И рече Господ на Моисея, думайки:

14 изведи хулителя вън от стана, и всички, които са чули, нека турят ръцете си върху главата му, и цялото общество да го убие с камъни;

15 и на синовете Израилеви кажи: който хули своя Бог, ще понесе греха си;

16 k  който хули името Господне, трябва да умре, с камъни да го убие цялото общество: бил пришълец, или туземец, ако почне да хули името (Господне) , да бъде умъртвен.

17 l  Който убие човек, да бъде умъртвен.

18 Който убие добитък, да го заплати: добитък за добитък.

19 m  На оногова, който причини повреда върху тялото на ближния си, да се направи също, каквото е той направил:

20 n  строшено за строшено, око за око, зъб за зъб; както той е причинил повреда на човека, тъй и нему да се направи.

21 Който убие добитък, да го заплати, а който убие човек, да бъде умъртвен.

22 o  Един съд да имате както за пришълеца, тъй и за туземеца, защото Аз съм Господ, Бог ваш.

23 Тогава Моисей говори на синовете Израилеви; и изведоха хулителя вън от стана и го убиха с камъни, и синовете Израилеви направиха, както бе заповядал Господ Моисею.
Copyright information for BulOrth