Leviticus 26

1 a  Н е си правете идоли и истукани, и не си издигайте стълбове, и не изправяйте в земята си камъни с образи, за да им се покланяте, защото Аз съм Господ, Бог ваш.

2 Пазете Моите съботи и почитайте Моето светилище: Аз съм Господ.

3 b  Ако постъпвате според Моите наредби и пазите Моите заповеди и ги изпълнявате,

4 ще ви дам дъждове, когато потрябва, и земята ще даде рожбата си, и полските дървета ще дадат плода си.

5 c  И вършитбата ще трае у вас до гроздобер, гроздоберът ще трае до сеитба, и ще ядете хляба си до насита, и ще живеете на земята (си) безопасно.

6 Ще дам мир на земята (ви) , ще легнете, и никой не ще ви обезпокои, ще пропъдя лютите зверове от земята (ви) , и меч не ще мине през вашата земя.

7 d  И ще гоните враговете си, и те от меч ще паднат пред вас;

8 e  петима от вас ще прогонят сто души, и сто от вас ще прогонят десет хиляди, и враговете ви ще паднат от меч пред вас.

9 Ще погледна милостно към вас (и ще ви благословя) , ще ви направя родливи, ще ви размножа, и ще утвърдя завета Си с вас.

10 f  И ще ядете от старото – ланското, и ще изхвърлите старото зарад новото.

11 g  Ще поставя жилището Си между вас, и душата Ми няма да се погнуси от вас.

12 h  Ще ходя между вас и ще бъда ваш Бог, а вие ще бъдете Мой народ.

13 i  Аз съм Господ, Бог ваш, Който ви изведох из Египетската земя, за да не бъдете там роби, и строших жеглите на ярема ви и ви поведох с дигнати глави.

14 j  Ако пък Ме не слушате и не изпълнявате всички тия заповеди,

15 k  ако презрете Моите наредби, и ако душата ви се погнуси от Моите закони, тъй че не ще изпълнявате всичките Ми заповеди, като нарушите завета Ми, –

16 l  то и Аз ще постъпя с вас тъй: ще ви пратя страхотии, изтощение и треска, от които ще ослабнат очите и ще се измъчи душата, и ще сеете семето си напразно, и вашите врагове ще го изядат.

17 m  Ще обърна лицето Си против вас, и ще паднете пред враговете си; над вас ще владеят враговете ви, и вие ще бягате, кога ви никой не гони.

18 Ако и при всичко това Ме не послушате, седмократно ще увелича наказанието за греховете ви;

19 n  ще сломя гордата ви упоритост, ще направя небето ви като желязо, и земята ви като мед;

20 o  и напразно ще се изтощава силата ви, и земята ви не ще даде своята рожба, и дървесата на земята (ваша) не ще родят плодовете си.

21 Ако ли (след това) тръгнете против Мене и не поискате да Ме слушате, ще ви прибавя седмократни удари за греховете ви:

22 p  ще ви изпратя полски зверове, които ще ви лишат от децата ви, ще изтребят добитъка ви и ще ви намалят, тъй че ще запустеят пътищата ви.

23 Ако и след това се не поправите и тръгнете против Мене,

24 q  то и Аз ще тръгна (с ярост) против вас и ще ви поразя седмократно за греховете ви.

25 r  И ще пратя срещу вас отмъстителен меч в отмъщение заради завета; ако пък се скриете в градовете си, ще ви пратя мор, и ще паднете в ръцете на врага.

26 s  Хляба, който подкрепя, ще унищожа у вас; десет жени ще пекат хляба ви в една пещ и ще ви дават хляба с теглилка; ще ядете и няма да бъдете сити.

27 Ако ли и след това Ме не послушате и тръгнете против Мене,

28 t  и Аз ще тръгна с ярост против вас и ще ви накажа седмократно за греховете ви,

29 u  и ще ядете плътта на синовете си, и плътта на дъщерите си ще ядете.

30 Ще разоря вашите оброчища, ще разруша стълбовете ви, и ще хвърля труповете ви върху развалините от вашите идоли, и душата Ми ще се погнуси от вас.

31 v  Градовете ви ще обърна на пустиня и ще опустоша светилищата ви, и няма да мириша приятно благоухание от вашите (жертви) .

32 w  Ще опустоша земята (ви) , тъй че ще се смаят над нея вашите врагове, които се заселят в нея;

33 вас пък ще разпилея между народите и ще изтръгна меч подире ви; земята ви ще бъде пуста, и градовете ви – разорени.

34 x  Тогава земята ще се възнагради за своите съботи през всички дни, докато бъде пуста; когато бъдете в земята на вашите врагове, земята ще си почива и ще се възнагради за своите съботи;

35 тя ще си почива през всички дни, докато бъде пуста, колкото не си е почивала през съботите ви, когато живяхте в нея.

36 y  На останалите от вас ще вселя в сърцата страх в земята на враговете им, и шумът от разлюлян лист ще ги подгоня, и ще бягат като от меч, и ще падат, когато никой ги не гони;

37 и ще се спъват един друг, като бягащи от меч, без да ги гони някой, и не ще имате сила да противостоите на враговете си.

38 И ще загинете между народите, и ще ви погълне земята на враговете ви;

39 а останалите от вас ще изтлеят поради беззаконията си в земите на вашите врагове и поради беззаконията на бащите си ще изчезнат.

40 z  Тогава ще изповядат своето беззаконие и беззаконието на бащите си, задето са вършили престъпления против Мене и са отивали срещу Мене,

41 aa  за което и Аз отидох (с ярост) против тях и ги отведох в земята на враговете им; тогава ще се смири необрязаното им сърце, тогава за беззаконията си ще получат отплата.

42 ab  И Аз ще спомня завета Си с Иакова и завета Си с Исаака, и завета Си с Авраама ще спомня, и земята ще спомня.

43 Когато земята бъде напусната от тях и ще се възнаграждава за своите съботи, като бъде опразнена от тях, и те ще получат отплата за беззаконията си, задето презираха законите Ми и душата им се гнусеше от наредбите Ми,

44 ac  и когато те бъдат в земята на враговете си, – Аз няма да ги презра и няма да се погнуся от тях дотам, че да ги изтребя и да разваля завета Си с тях, защото Аз съм Господ, техен Бог.

45 ad  Ще си спомня заради тях завета с техните прадеди, които Аз изведох из Египетската земя пред очите на народите, за да им бъда Бог. Аз съм Господ.

46 Това са наредбите, заповедите и законите, които Господ чрез Моисея нареди между Себе Си и синовете Израилеви на планина Синай.
Copyright information for BulOrth