Mark 1

1Н ачало на Евангелието на Иисуса Христа, Сина Божий,

2 a  както е писано у пророците: „ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе.“

3 b  „Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му.“

4 c  Иоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове.

5 И излизаха при него цялата Иудейска страна и иерусалимци, и всички се кръщаваха от него в река Иордан, като изповядваха греховете си.

6 d  А Иоан носеше дреха от камилска вълна, и кожен пояс на кръста си, и ядеше акриди и див мед.

7 e  И проповядваше, думайки: след мене иде по-силният от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му;

8 f  аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух Светии.

9 g  И в ония дни дойде Иисус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоана в Иордан.

10 h  И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата, и Духът като гълъб да слиза върху Него.

11 И глас биде от небесата: Ти си Моят Син възлюблен, в Когото е Моето благоволение.

12 i  Веднага след това Духът Го извежда в пустинята.

13 И Той беше там, в пустинята, четирийсет дни, изкушавай от сатаната; беше със зверовете; и Ангелите Му служеха.

14 j  А след като бе предаден Иоан, Иисус дойде в Галилея и, проповядвайки благовестието за царството Божие,

15 k  казваше: времето се изпълни, и наближи царството Божие; покайте се и вярвайте в Евангелието.

16 l  А като вървеше покрай Галилейско море, видя Симона и брата му Андрея да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари.

17 И рече им Иисус: вървете след Мене, и Аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци.

18 И те веднага оставиха мрежите си и тръгнаха след Него.

19 И като отмина малко, Той видя Иакова Зеведеев и брата му Иоана, също в кораб, да кърпят мрежите си;

20 и тозчас ги повика. И те оставиха баща си Зеведея в кораба с надничарите и тръгнаха след Него.

21 m  След това дохождат в Капернаум; и наскоро в събота Той влезе в синагогата и поучаваше.

22 n  И чудеха се на учението Му, понеже Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците.

23 o  Имаше в синагогата им човек с нечист дух, който извика и каза:

24 p  о, какво имаш Ти с нас, Иисусе Назареецо! Дошъл си да ни погубиш ли? Зная Те, кой си Ти, Светия Божий.

25 Но Иисус му запрети, като рече: млъкни и излез из него!

26 Тогава нечистият дух, като го стърси и изкрещя с висок глас, излезе из него.

27 И всички изтръпнаха от ужас, тъй че един други се питаха и казваха: що е това? Какво е това ново учение, та и на нечисти духове Той властно заповядва, и те Му се покоряват?

28 И веднага се пръсна слух за Него по цялата околност Галилейска.

29 q  И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Иакова и Иоана в къщата на Симона и Андрея.

30 А тъщата Симонова лежеше от огница; и начаса Му казват за нея.

31 Като се приближи, Той я хвана за ръка и я повдигна; и огницата веднага я остави, и тя им прислужваше.

32 r  А привечер по заник-слънце, довеждаха при Него всички болни и хванати от бяс.

33 И целият град се бе събрал пред вратата.

34 s  И Той изцери мнозина, които страдаха от разни болести; изгони много бесове, и не оставяше бесовете да казват, че знаят, какво Той е Христос.

35 А сутринта, като стана в тъмни зори, излезе и се отдалечи в самотно място, и там се молеше.

36 Симон и ония, които бяха с Него, притърчаха подире Му;

37 и като Го намериха, казаха Му: всички Те търсят.

38 t  Той им каза: да идем в близките села и градове, та и там да проповядвам, защото затова съм излязъл.

39 И проповядваше в синагогите им по цяла Галилея и изгонваше бесовете.

40 u  Дохожда при Него един прокажен и, молейки Го, пада пред Него на колене и Му казва: ако искаш, можеш ме очисти.

41 А Иисус, като се смили, протегна ръка, докосна се до него и му рече: искам, очисти се!

42 След тия Негови думи проказата веднага се махна от него, и той стана чист.

43 И като го изгледа строго, Иисус начаса го отпрати,

44 v  и му рече: гледай, никому нищо не обаждай, а иди, покажи се на свещеника, и принеси за очистянето си, каквото е заповядал Мойсей, тям за свидетелство.

45 А той, като излезе, захвана да разказва много и да разглася за станалото, тъй че Иисус не можеше вече да влезе явно в града, а се намираше навън, в самотни места. И дохождаха при Него отвсякъде.
Copyright information for BulOrth