Mark 2

1 a  С лед няколко дни Той пак влезе в Капернаум; и се разчу, че е в една къща.

2 Тозчас се събраха мнозина, тъй че и пред вратата не можеха да се поберат; и Той им проповядваше словото.

3 b  И дойдоха при Него с един разслабен, когото носеха четворица,

4 и като не можеха да се приближат до Него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше Той, и спуснаха одъра, на който лежеше разслабеният.

5 c  Като видя вярата им, Иисус каза на разслабения: чедо, прощават ти се греховете.

6 Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си:

7 какво тъй богохулствува Тоя? Кой може да прощава грехове, освен един Бог?

8 d  Иисус, веднага като узна с духа Си, че размишляват тъй в себе си, рече им: що размишлявате това в сърцата си?

9 e  Кое е по-лесно да кажа на разслабения: прощават ти се греховете ли, или да кажа: стани, вземи си одъра и ходи?

10 Но за да знаете, че Син Човеческий има власт на земята да прощава грехове (казва на разслабения) :

11 тебе казвам: стани, вземи си одъра и върви у дома си.

12 Той веднага стана и, като взе одъра си, излезе пред всички, тъй че всички се чудеха и славеха Бога, като казваха: никога такова нещо не сме виждали.

13 И излезе Иисус пак край морето; и всичкият народ дохождаше при Него, и Той ги поучаваше.

14 f  Като вървеше, видя Левия Алфеев, който седеше на митницата, и му казва: върви след Мене. Той стана и тръгна след Него.

15 И когато Иисус седеше на трапеза в къщата му, заедно с Него седяха и учениците Му и много митари и грешници; защото те бяха много и вървяха подире Му.

16 Книжниците и фарисеите, като видяха, че Той яде с митари и грешници, думаха на учениците Му: как тъй яде и пие Той с митари и грешници?

17 g  Като чу това, Иисус им казва: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.

18 h  Учениците Иоанови и фарисейските постеха. Дохождат и Му казват: защо учениците Иоанови и фарисейските постят, а Твоите ученици не постят?

19 Иисус им рече: нима могат сватбарите да постят, когато е с тях младоженецът? Докле е с тях младоженецът, те не могат да постят;

20 но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава, през ония дни ще постят.

21 i  Никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат; инак, новопришитото ще отдере от вехтото, и съдраното ще стане по-грозно.

22 Никой не налива ново вино във вехти мехове; инак, новото вино ще спука меховете, и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят; но ново вино трябва да се налива в нови мехове.

23 j  И случи Му се да минава в събота през посевите, и учениците Му, като вървяха по пътя, късаха класове.

24 А фарисеите Му рекоха: виж, защо вършат в събота това, което не е позволено?

25 Той им рече: нима никога не сте чели, що стори Давид, когато имаше нужда и огладня сам и ония, които бяха с него?

26 k  Как влезе в Божия дом при първосвещеник Авиатара и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде никой, освен свещениците, па даде и на ония, които бяха с него?

27 И думаше им: съботата е направена за човека, а не човек за съботата:

28 тъй че Син Човеческий е господар и на съботата.
Copyright information for BulOrth