Matthew 10

1 a  И като повика дванайсетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеряват всяка болест и всяка немощ.

2 А имената на дванайсетте апостоли са тия: първият Симон, наричан Петър, и Андрей, негов брат, Иаков Зеведеев и Иоан, негов брат,

3 Филип и Вартоломей, Тома и Матей митар, Иаков Алфеев и Левей, наречен Тадей,

4 Симон Кананит и Иуда Искариот, който Го и предаде.

5 Тия дванайсет души изпрати Иисус и им заповяда, като каза: по път към езичници не ходете и в самарянски град не влизайте;

6 b  а отивайте най-вече при загубените овци на дома Израилев;

7 c  и като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи царството небесно;

8 болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте.

9 d  Недейте има ни злато, ни сребро, нито мед в поясите си,

10 e  ни торба за път, ни две дрехи, нито обуща, ни тояга; защото работникът заслужава своята прехрана.

11 В който град или село влезете, разпитвайте, кой в него е достоен, и там оставайте, докато си отидете.

12 f  А кога влизате в някоя къща, поздравявайте я, казвайки: мир на тая къща!

13 И ако къщата бъде достойна, вашият мир нека дойде върху нея; ако ли не бъде достойна, вашият мир да се върне при вас.

14 g  Ако пък някой не ви приеме и не послуша думите ви, като излизате от къщата или от оня град, отърсете праха от нозете си.

15 Истина ви казвам: по-леко ще бъде на земята Содомска и Гоморска в съдния ден, отколкото на оня град.

16 h  Ето, Аз ви пращам като овци посред вълци: и тъй, бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби.

17 Пазете се от човеците; защото те ще ви предадат на съдилища и в синагогите си ще ви бичуват,

18 и ще ви поведат пред управници и царе заради Мене, за да свидетелствувате пред тях и пред езичниците.

19 i  И кога ви предават, не се грижете, как или що да говорите; защото в оня час ще ви бъде внушено, какво да кажете;

20 защото не сте вие, които ще говорите, а Духът на Отца ви, Който говори във вас.

21 И ще предаде брат брата на смърт, и баща чедо; и ще въстанат чеда против родители и ще ги убият;

22 и ще бъдете мразени от всички заради Моето име, но, който претърпи докрай, ще бъде спасен.

23 А кога ви пъдят от един град, бягайте в друг. Защото, истина ви казвам: няма да дообходите градовете Израилеви, докле Син Човеческий дойде.

24 j  Няма ученик по-горен от учителя си, нито слуга по-горен от господаря си:

25 k  доста е за ученика да бъде като учителя си, и за слугата да бъде като господаря си. Ако стопанина на къщата нарекоха Веелзевул, то колко повече домашните му?

26 l  И тъй, не бойте се от тях: защото няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае.

27 Което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело; и което чуете на ухо, разгласявайте от покривите.

28 m  И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а бойте се повече от Оногова, Който може и душата и тялото да погуби в геената.

29 n  Не две ли врабчета се продават за един асарий
10:29 Дребна монета.
? И ни едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец;

30 а вам и космите на главата са всички преброени;

31 не бойте се, прочее: от много врабчета вие сте по-ценни.

32 p  И тъй, всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз него пред Моя Отец Небесен;

33 q  а който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец Небесен.

34 r  Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох да донеса, а меч;

35 защото дойдох да разлъча човек от баща му, и дъщеря от майка ѝ, и снаха от свекърва ѝ.

36 s  И врагове на човека са неговите домашни.

37 t  Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене;

38 u  и който не взима кръста си, а следва подире Ми, не е достоен за Мене.

39 v  Който е запазил душата си, ще я изгуби, а който е изгубил душата си заради Мене, ще я запази.

40 w  Който приема вас, Мене приема; а който приема Мене, приема Тогова, Който Ме е пратил;

41 който приема пророка, в име на пророк, ще получи пророческа награда; и който приема праведника, в име на праведник, ще добие праведнишка награда.

42 x  И който напои едного от тия малки само с чаша студена вода в име на ученик, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си.
Copyright information for BulOrth