Matthew 28

1 a  И като мина събота, на разсъмване, в първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба.

2 И ето, стана голям трус: защото Ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратата гробни и седеше върху него;

3 видът му беше като светкавица, а дрехата му – бяла като сняг;

4 и пазачите, уплашени от него, се разтрепериха и станаха като мъртви.

5 b  Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се; зная, че търсите разпнатия Иисуса;

6 c  няма Го тук: Той възкръсна, както беше казал; дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ,

7 d  и идете скоро, та обадете на учениците Му, че Той възкръсна от мъртвите, и ето, преварва ви в Галилея; там ще Го видите. На, казах ви.

8 И като излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците Му.

9 e  А когато отиваха да обадят на учениците Му, ето, Иисус ги срещна и рече: радвайте се! А те се приближиха, хванаха се за нозете Му и Му се поклониха;

10 f  тогава Иисус им казва: не бойте се; идете и обадете на братята Ми, да идат в Галилея, и там ще Ме видят.

11 Когато те отиваха, ето, някои от стражата, като влязоха в града, обадиха на първосвещениците за всичко станало.

12 И тия, като се събраха със стареите и се съветваха, дадоха на войниците доста пари

13 и рекоха: кажете, че учениците Му дойдоха нощем и Го откраднаха, когато ние спяхме,

14 и ако за това стигне слух до управителя, ние ще уталожим гнева му, и вас ще избавим от грижи.

15 А те взеха парите и постъпиха, според както бяха научени. И тая мълва се носи между иудеите доднес.

16 А единайсетте ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Иисус;

17 и като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.

18 g  И като се приближи Иисус, заговори и им рече: даде Ми се всяка власт на небето и на земята.

19 И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа,

20 и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.
Copyright information for BulOrth