Matthew 4

1Т огава Иисус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушен от дявола,

2 и, като пости четирийсет дена и четирийсет нощи, най-сетне огладня.

3 И приближи се до Него изкусителят и рече: ако си Син Божий, кажи, тия камъни да станат на хлябове.

4 a  А Той му отговори и рече: писано е: „не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста“.

5 Тогава дяволът Го завежда в светия град и Го поставя на храмовата стряха,

6 b  и Му казва: ако си Син Божий, хвърли се долу, защото писано е: „на Ангелите Си ще заповяда за Тебе, и на ръце ще Те понесат, да не би някак да препънеш о камък ногата Си“.

7 c  Иисус му рече: писано е също: „няма да изкусиш Господа, Бога твоего“.

8 Пак Го завежда дяволът на твърде висока планина и Му показва всички царства на света и тяхната слава,

9 и Му дума: всичко това ще Ти дам, ако паднеш и ми се поклониш.

10 d  Тогава Иисус му казва: махни се от Мене, сатана! защото писано е: „Господу, Богу твоему, ще се поклониш и Нему едному ще служиш“.

11 Тогава дяволът Го оставя, и ето, Ангели дойдоха и Му служеха.

12 e  А като чу Иисус, че Иоан е предаден, отиде в Галилея;

13 и като остави Назарет, дойде и се засели в Капернаум крайморски, в пределите Завулонови и Нефталимови,

14 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:

15 f  „земята Завулонова и земята Нефталимова, на крайморския път, отвъд Иордан, езическа Галилея,

16 народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина, и за ония, които седяха в страна и сянка смъртна, изгря светлина“.

17 g  Оттогава Иисус начена да проповядва и да казва: покайте се, защото се приближи царството небесно.

18 h  И като вървеше покрай Галилейско море, видя двама братя, Симона, наричан Петър, и брата му Андрея, да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари;

19 и казва им: вървете след Мене, и Аз ще ви направя ловци на човеци.

20 И те веднага оставиха мрежите, и тръгнаха след Него.

21 Оттам като отиде по-нататък, видя други двама братя, Иакова Зеведеева и брата му Иоана, в кораб със Зеведея, баща им, които кърпеха мрежите си, и ги повика.

22 Те веднага оставиха кораба и баща си и тръгнаха след Него.

23 И ходеше Иисус по цяла Галилея, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа.

24 i  И пръсна се слух за Него по цяла Сирия; и доведоха при Него всички немощни, налегнати от всякакви болести и недъзи, и хванати от бяс и луничави, и разслабени, и Той ги изцери.

25 j  И подире Му тръгнаха много тълпи народ от Галилея и Десетоградие, от Иерусалим и Иудея и изотвъд Иордан.
Copyright information for BulOrth