Matthew 12

1 a  П о онова време, една събота, Иисус минаваше през посевите; а учениците Му, като бяха огладнели, наченаха да късат класове и да ядат.

2 Фарисеите, като видяха това, рекоха Му: ето, учениците Ти вършат, каквото не е позволено да се върши в събота.

3 А Той им рече: не сте ли чели, що стори Давид, когато огладня сам и ония, които бяха с него?

4 b  Как влезе в Божия дом и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде ни той, ни ония, които бяха с него, а само свещениците?

5 c  Или не сте чели в закона, че съботен ден свещениците в храма нарушават съботата, и пак не са виновни?

6 Но казвам ви: че тук е Оня, Който е по-голям от храма;

7 d  и ако знаехте, що значи: „милост искам, а не жертва“, не бихте осъдили невиновните;

8 защото Син Човеческий е господар и на съботата.

9 e  И като отмина оттам, дойде в синагогата им.

10 И ето, там имаше един човек с изсъхнала ръка. И за да Го обвинят, попитаха Иисуса: бива ли да се изцерява в събота?

11 А Той им рече: кой от вас, ако има една овца, и тя падне съботен ден в яма, не ще я улови и извлече?

12 Колко пък човек е по-ценен от овца! И тъй, в събота е позволено да се прави добро.

13 Тогава казва на човека: протегни си ръката. И той я протегна; и тя стана здрава като другата.

14 А фарисеите, като излязоха, наговориха се против Него, как да Го погубят. Но Иисус, като узна, отдалечи се оттам.

15 И тръгна подире Му множество народ, и Той ги всички изцери,

16 и запрети им да разгласяват за Него,

17 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:

18 f  „ето Моя Отрок, Когото избрах, Моя възлюбен, към Когото благоволи душата Ми. Ще положа Духа Си върху Него, и на народите ще възвести съд;

19 няма да се кара, нито ще вика, и никой няма да чуе гласа Му по кръстопътищата;

20 преломена тръст няма да дочупи и тлеещ лен няма да угаси, докле не изведе съда към победа;

21 и народите ще се уповават на Неговото име.“

22 g  Тогава доведоха при Него едного от бяс хванат, който беше сляп и ням; и го изцери, тъй че сляпонемият прогледа и проговори.

23 И целият народ се чудеше и думаше: да не би Този да е Христос, Синът Давидов?

24 h  А фарисеите, като чуха това, рекоха: Той не изгонва бесовете, освен чрез Веелзевула, бесовския княз.

25 i  Но Иисус, като знаеше техните помисли, рече им: всяко царство, разделено на части една против друга, запустява; и всеки град или дом, разделен на части една против друга, няма да устои.

26 И ако сатана изгонва сатана, той се е разделил сам против себе си: тогава как ще устои царството му?

27 И ако Аз изгонвам бесовете чрез Веелзевула, синовете ви чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии.

28 Ако пък Аз изгонвам бесовете с Божий Дух, то значи, дошло е до вас царството Божие.

29 Или, как може някой да влезе в къщата на силния и да ограби покъщнината му, ако първом не върже силния? и тогава ще ограби къщата му.

30 Който не е с Мене, е против Мене; и който не събира с Мене, разпилява.

31 j  Затова казвам ви: всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости на човеците;

32 и ако някой каже дума против Сина Човечески, ще му се прости; но ако някой каже против Духа Светаго, няма да му се прости ни на този, ни на онзи свят.

33 Или признайте дървото за добро и плода му за добър, или признайте дървото за лошо и плода му за лош; защото по плода се познава дървото.

34 k  Рожби ехиднини! Как може да говорите добро, когато сте зли? Защото от препълнено сърце говорят устата.

35 Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро; а лошият човек от лошото съкровище изнася лошо.

36 И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден:

37 l  защото по думите си ще бъдеш оправдан, и по думите си ще бъдеш осъден.

38 m  Тогава някои от книжниците и фарисеите отговориха и рекоха: Учителю, искаме да видим личба от Тебе.

39 n  Но Той им отговори и рече: лукав и прелюбодеен род иска личби; но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Иона;

40 o  защото, както Иона беше в утробата китова три дни и три нощи, тъй и Син Човеческий ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.

41 p  Ниневийци ще се изправят на съд с тоя род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Иона; а ето, тук има повече от Иона.

42 q  Южната царица ще се изправи на съд с тоя род и ще го осъди, защото тя дойде от край-земя, за да чуе мъдростта Соломонова; а ето, тук има повече от Соломона.

43 r  Когато нечистият дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой, и не намира;

44 тогава казва: ще се върна в къщата си, отдето излязох. И като дойде, намира я празна, пометена и наредена;

45 s  тогава отива и довежда други седем духа, по-зли от себе си, и като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Тъй ще бъде и с тоя зъл род.

46 t  И когато Той още говореше на народа, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да приказват с Него.

47 И някой Му рече: ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да говорят с Тебе.

48 А Той отговори на оногова, който Му каза това, и рече: коя е майка Ми, и кои са братята Ми?

49 И като посочи с ръка на учениците Си, рече: ето Моята майка и Моите братя;

50 u  защото, който изпълни волята на Моя Отец Небесен, той Ми е брат, и сестра, и майка.
Copyright information for BulOrth