Matthew 15

1 a  Т огава дохождат при Иисуса иерусалимските книжници и фарисеи и казват:

2 защо Твоите ученици престъпват преданието на старците? понеже не си мият ръцете, кога ядат хляб.

3 А Той им отговори и рече: защо и вие престъпвате Божията заповед заради вашето предание?

4 b  Защото Бог е заповядал и казал: „почитай баща си и майка си“; и „който злослови баща или майка, със смърт да се накаже“.

5 А вие казвате: който каже на баща или майка: това, с което би се ти ползувал от мене, е Богу дар, –

6 той може и да не почете баща си или майка си. Тъй нарушихте Божията заповед заради вашето предание.

7 Лицемерци, добре е пророкувал за вас Исаия, казвайки:

8 c  „тоя народ се приближава до Мене с устата си и Ме почита с устните си, а сърцето му стои далеч от Мене;

9 ала напразно Ме почита, проповядвайки учения, – заповеди човешки“.

10 d  И като повика народа, рече им: слушайте и разумейте:

11 не това, що влиза в устата, осквернява човека, а онова, що излиза из устата, то осквернява човека.

12 Тогава учениците Му се приближиха и Му рекоха: знаеш ли, че фарисеите, като чуха тая реч, се съблазниха?

13 e  А Той отговори и рече: всяко садиво, което Моят Отец Небесен не е насадил, ще се изкорени;

14 f  оставете ги: те са слепи водачи на слепци; ако пък слепец слепеца води, и двамата ще паднат в ямата.

15 А Петър отговори и Му рече: разясни ни тая притча.

16 Иисус им рече: и вие ли още не разбирате?

17 Още ли не разбирате, че всичко, що влиза в устата, минава в корема и се изхвърля навън?

18 g  А онова, що излиза из устата, иде от сърцето; то именно осквернява човека;

19 h  защото от сърцето излизат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули:

20 това осквернява човека. А яденето с неумити ръце не осквернява човека.

21 i  И като излезе оттам, Иисус замина за страните Тирска и Сидонска.

22 И ето, една жена хананейка, като излезе от ония предели, викаше към Него и казваше: помилуй ме, Господи, Сине Давидов! Дъщеря ми зле се мъчи от бяс.

23 Но Той не ѝ отвърна ни дума. И учениците Му се приближиха до Него, молеха Го и казваха: отпрати я, защото вика подире ни.

24 j  А Той отговори и рече: Аз съм пратен само при загубените овци от дома Израилев.

25 Но тя, като се приближи, кланяше Му се и думаше: Господи, помогни ми!

26 А Той отговори и рече: не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвърли на псетата.

27 Тя каза: да, Господи, ала и псетата ядат от трохите, що падат от трапезата на господарите им.

28 Тогава Иисус ѝ отговори и рече: о, жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде по желанието ти! И в оня час дъщеря ѝ оздравя.

29 Като замина оттам, Иисус дойде при Галилейско море, възлезе на планината и седна там.

30 k  И дойде при Него много народ, който имаше със себе си хроми, слепи, неми, недъгави и много други, и ги сложиха пред нозете на Иисуса, и Той ги изцери,

31 тъй че народът се почуди, като гледаше неми да говорят, недъгави да оздравяват, хроми да ходят и слепи да гледат, и прослави Бога Израилев.

32 l  А Иисус, като повика учениците Си, рече: жалко Ми е за народа, че три дни вече стоят при Мене и нямат какво да ядат; пък да ги разпусна гладни, не искам, да не би да им премалее по пътя.

33 И учениците Му казват: отде да вземем в пустинята толкова хляб, за да нахраним толкова народ?

34 Иисус ги попита: колко хляба имате? А те отговориха: седем и няколко рибки.

35 Тогава заповяда народу да насяда на земята.

36 И като взе седемте хляба и рибите, възблагодари, разчупи и даде на учениците Си, а учениците – на народа.

37 И ядоха всички и се наситиха; и дигнаха останали къшеи седем пълни кошници.

38 А ония, които ядоха, бяха четири хиляди души, освен жени и деца.

39 И като разпусна народа, влезе в кораба и пристигна в пределите Магдалински.
Copyright information for BulOrth