Nehemiah 11

1Н ачалниците народни живееха в Иерусалим, а другите от народа хвърлиха жребие, щото една от десетте им части да иде да живее в град Иерусалим, а деветте – в останалите градове.

2 a  И народът благослови всички, които доброволно се съгласиха да живеят в Иерусалим.

3 Ето главатарите на страната, които живееха в Иерусалим, – а в градовете на Иудея живееха всеки в своето владение, по градовете си: израилтяни, свещеници, левити и нетинеи, и синовете на Соломоновите слуги.

4 В Иерусалим живееха от синовете Иудини и от синовете Вениаминови; от Иудините синове: Атаия, син на Узия, син на Захария, син на Амария, син на Сафатия, син Малелеилов, от синовете Фаресови,

5 и Маасея, син на Варуха, син на Колхозея, син на Хазаия, син на Адаия, син на Иоиарива, син на Захария, син Шилониев,

6 Всички Фаресови синове, които живееха в Иерусалим, бяха четиристотин шейсет и осем, отлични мъже.

7 И ето синовете Вениаминови: Салу, син на Мешулама, син на Иоеда, син на Федаия, син на Колаия, син на Маасея, син на Итиила, син Исаиев,

8 и след него Габай, Салай – деветстотин двайсет и осем.

9 Иоил, син Зихриев, беше началник над тях, а Иуда, син Сенуев, беше втори над града.

10 От свещениците: Иедаия, син Иоиаривов, Иахин,

11 b  Сераия, син на Хелкия, син на Мешулама, син на Садока, син на Мераиота, син Ахитувов, началник на Божия дом,

12 c  и техните братя, които вършеха служба в Божия дом – осемстотин двайсет и двама; и Адаия, син на Иерохама, син на Фелалия, син на Амция, син на Захария, син на Пашхура, син Малхиев,

13 и братята му, отценачалници – двеста четирийсет и двама; и Амашсай, син на Азариила, син на Ахзая, син на Мешилимота, син Имеров,

14 и братята му, мъже отлични – сто двайсет и осем. Началник им беше Завдиил, син Хагедолимов.

15 А от левитите: Шемаия, син на Хашува, син на Азрикама, син на Хашавия, син Вуниев,

16 и Шавтай, и Иозавад от левитските началници за външните работи на Божия дом,

17 и Матания, син на Миха, син на Завдия, син Асафов, главен запевач на славословието при молитвата, и Бакбукия, втори след него от братята му, и Авда, син на Шамуя, син на Галала, син Идитунов.

18 Всички левити от светия град бяха двеста осемдесет и четири.

19 А вратари: Акув, Талмон и братята им, стражари при портите – сто седемдесет и двама.

20 Другите израилтяни, свещениците и левитите, живееха по всички градове на Иудея, всеки в своя дял.

21 d  А нетинеите живееха в Офел: над нетинеите бяха Циха и Гишфа.

22 Началник над левитите в Иерусалим беше Узий, син на Вания, син на Хашавия, син на Матания, син на Миха, от синовете Асафови, които бяха певци при службата в Божия дом,

23 защото от царя имаше за тях особена заповед, и отредена беше за всеки ден определена заплата за певците.

24 И Петахия, син Мешезавелов, от синовете на Зара, Иудин син, беше довереник на царя за всички работи, досягащи народа.

25 e  От живеещите пък по селата, по нивите си, Иудините синове живееха в Кириат-Арба и в подчинените ней градове, в Дивон и в подчинените му градове, в Иекавцеил и в селата му,

26 в Иешуа, в Молада и в Бет-Палет,

27 в Хацар-Шуал, във Вирсавия и в подчинените ней градове,

28 в Секелаг, в Мекона и в подчинените ней градове,

29 в Ен-Римон, в Цора и в Ярмут,

30 в Заноах, Одолам и селата им, в Лахис и полята му, в Азека и в подчинените ней градове; Те бяха се разположили от Вирсавия дори до Еномовата долина.

31 Синовете Вениаминови – начевайки от Гева, в Михмас, Хая, Ветил и в подчинените му градове,

32 f  в Анатот, Нов, Анания,

33 g  Хацор, Рама, Гитаим,

34 Хадид, Цевоим, Невалат,

35 h  Лод, Оно, в Харашимската долина.

36 В дяловете на Иуда и Вениамина имаха свои жилища и левити.
Copyright information for BulOrth