Numbers 26

1С лед това поражение Господ каза на Моисея и на свещеник Елеазара, Ааронов син, думайки:

2 a  пребройте цялото общество синове Израилеви от двайсет години и нагоре, по челядите им, всички способни за война у Израиля.

3 b  И каза им Моисей и свещеник Елеазар в Моавските равнини при Иордан, срещу Иерихон, думайки:

4 пребройте всички от двайсет години и нагоре, както заповяда Господ на Моисея и на синовете Израилеви, които излязоха из Египетската земя:

5 c  Рувим, Израилев първороден. Рувимови синове: от Ханоха – Ханохово поколение, от Фалу – Фалуево поколение,

6 от Хецрона – Хецроново поколение, от Харми – Хармиево поколение;

7 това са Рувимовите поколения: на брой те бяха четирийсет и три хиляди седемстотин и трийсет.

8 Фалуеви синове: Елиав.

9 d  Елиавови синове: Немуил, Датан и Авирон. Това са ония Датан и Авирон, призовавани в събранието, които произведоха смут против Моисея и Аарона заедно със съучастниците на Корея, когато тия произведоха смут против Господа:

10 e  и земята отвори устата си и ги погълна заедно с Корея; заедно с тях умряха и съучастниците им, когато огън изгори двеста и петдесет човеци, и те бидоха за личба;

11 f  но Кореевите синове не умряха.

12 g  Симеонови синове според поколенията им: от Немуила – Немуилово поколение, от Ямина – Яминово поколение, от Яхина – Яхиново поколение,

13 от Зара – Зарово поколение, от Саула – Саулово поколение;

14 това са Симеоновите поколения (при преброяването им) : двайсет и две хиляди и двеста.

15 Гадови синове според поколенията им: от Цефона – Цефоново поколение, от Хагия – Хагиево поколение, от Шуния Шуниево поколение,

16 от Озния – Озниево поколение, от Ерия – Ериево поколение,

17 от Арода – Ародово поколение, от Арелия – Арелиево поколение;

18 това са поколенията на Гадовите синове, според преброяването им: четирийсет хиляди и петстотин.

19 h  Иудини синове: Ир и Онан (Шела, Фарес и Зара) ; но Ир и Онан умряха в Ханаанската земя;

20 i  Иудини синове според поколенията им бяха: от Шела – Шелово поколение, от Фарес – Фаресово поколение, от Зара – Зарово поколение.

21 j  Фаресови синове бяха: от Есрома Есромово поколение, от Хамуила – Хамуилово поколение;

22 това са Иудините поколения, според преброяването им: седемдесет и шест хиляди и петстотин.

23 k  Исахарови синове според поколенията им: от Тола – Толово поколение, от Фува – Фувово поколение,

24 от Иашува – Иашувово поколение, от Шимрона – Шимроново поколение;

25 това са Исахаровите поколения, според преброяването им: шестдесет и четири хиляди и триста.

26 l  авулонови синове според поколенията им: от Середа – Середово поколение, от Елона – Елоново поколение, от Иахлеила – Иахлеилово поколение;

27 това са Завулоновите поколения, според преброяването им: шестдесет хиляди и петстотин.

28 Иосифови синове според поколенията им: Манасия и Ефрем.

29 m  Манасиеви синове: от Махира – Махирово поколение, от Махира се роди Галаад, от Галаада – Галаадово поколение.

30 Ето Галаадовите синове: от Иезера – Иезерово поколение, от Хелека – Хелеково поколение,

31 от Асриила – Асриилово поколение, от Шехема – Шехемово поколение,

32 от Шемида – Шемидово поколение, от Хефера – Хеферово поколение.

33 n  Салпаад, син Хеферов, нямаше синове, а само дъщери; имената на Салпаадовите дъщери бяха: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Тирца;

34 това са Манасиевите поколения; а на брой те бяха петдесет и две хиляди и седемстотин.

35 Ето Ефремовите синове според поколенията им: от Шутела – Шутелово поколение, от Бехера – Бехерово поколение, от Тахана – Таханово поколение.

36 А ето Шутеловите синове: от Арана – Араново поколение;

37 това са поколенията на Ефремовите синове, според преброяването им: трийсет и две хиляди и петстотин. Това са Иосифовите синове според поколенията им.

38 Вениаминови синове според поколенията им: Бела – Белово поколение, от Ашбела – Ашбелово поколение, от Ахирама Ахирамово поколение;

39 от Шефуфама – Шефуфамово поколение, от Хуфама – Хуфамово поколение;

40 Белови синове бяха: Ард и Нааман; (от Арда) – Ардово поколение, от Наамана – Нааманово поколение;

41 това са Вениаминовите синове според поколенията им; а на брой те бяха четирийсет и пет хиляди и шестстотин.

42 Ето Дановите синове според поколенията им: от Шухама – Шухамово поколение; това са Дановите челяди според поколенията им.

43 А всички Шухамови поколения според преброяването им бяха: шейсет и четири хиляди и четиристотин.

44 Асирови синове според поколенията им: от Имна – Имново поколение, от Ишва – Ишвово поколение, от Верия – Вериево поколение.

45 От Вериевите синове, от Хевера Хеверово поколение, от Малхиила – Малхиилово поколение;

46 името на Асировата дъщеря беше Сара;

47 това са поколенията на Асировите синове според преброяването им: петдесет и три хиляди и четиристотин.

48 Нефталимови синове според поколенията им: от Иахцеила – Иахцеилово поколение, от Гуния – Гуниево поколение;

49 от Иецера – Иецерово поколение, от Шилема – Шилемово поколение;

50 това са Нефталимовите поколения според поколенията им; а на брой те бяха четирийсет и пет хиляди и четиристотин.

51 Това са влезлите в преброението синове Израилеви: шестстотин и една хиляди седемстотин и трийсет.

52 И каза Господ на Моисея, думайки:

53 между тия трябва да се подели земята за наследие, според броя на имената;

54 на по-многобройните дай по-голям дял, а на по-малобройните дай по-малък дял: все к иму трябва да се даде дял съразмерно с броя на влезлите в преброението;

55 земята трябва да се подели по жребие; те трябва да получат дялове според имената на бащините си колена;

56 по жребие да им поделят техните дялове помежду им – както на многобройните, тъй и на малобройните.

57 o  Тия са левитите, които влязоха в преброението според поколенията си: от Гирсона – Гирсоново поколение, от Каата – Каатово по к оление, от Мерари – Мерариево по к оление.

58 Ето Левиевите поколения: Левиево по к оление, Хевроново поколение, Махлиево по к оление, Мушиево поколение, Кореево по к оление. От Каата се роди Амрам.

59 p  Името на Амрамовата жена беше Иохавед, дъщеря Левиева, к оято бе родена от Левиевата ж ена в Египет, а тя роди на Амрама Аарона, Моисея и Мариам, тяхната сестра.

60 На Аарона се родиха Надав и Авиуд, Елеазар и Итамар;

61 q  но Надав и Авиуд умряха, когато принесоха чужд огън пред Господа (в Синайската пустиня) .

62 Всичко от мъжки пол, от един месец и нагоре, бяха преброени двайсет и три хиляди; те не бяха преброени заедно със синовете Израилеви, защото не им бе дадено дял между синовете Израилеви.

63 Това са преброените от Моисея и свещеник Елеазара, които преброиха синовете Израилеви в Моавските равнини при Иордан, срещу Иерихон;

64 между тях нямаше ни едного от ония, които Моисей и свещеник Аарон преброиха, когато преброяваха синовете Израилеви в Синайската пустиня;

65 r  защото Господ бе им казал: те ще измрат в пустинята. И никой от тях не остана, освен Иефониевия син Халев и Навиновия син Иисус.
Copyright information for BulOrth