Numbers 28

1И каза Господ на Моисея, думайки:

2 a  заповядай на синовете Израилеви и им кажи: внимавайте, щото Моите приноси, Моят хляб в жертва за Мене, за приятно Мене благоухание, да Ми се принася своевременно.

3 b  И кажи им: ето жертвата, която трябва да принасяте Господу: две шилета на ден, без недостатък, за постоянно всесъжение;

4 едното шиле принасяй заран, а другото шиле принасяй вечер;

5 c  и за хлебен принос (принасяй) една десета ефа пшенично брашно, смесено с четвърт ин изстискан елей;

6 това е постоянно всесъжение, каквото бе извършено при Синай планина, за приятно благоухание, в жертва Господу;

7 и към нея да има възлияние четвърт ин за едното шиле; на свето място извършвай с вино възлияние Господу.

8 Другото шиле принасяй вечер, с такъв хлебен принос, както заран, и с такова също възлияние към него го принасяй в жертва, за приятно благоухание Господу.

9 А в събота (принасяйте) две шилета без недостатък, и хлебен принос две десети от ефа пшенично брашно, смесено с елей, и към него възлияние:

10 това е съботно всесъжение за всяка събота, освен постоянното всесъжение и възлиянието му.

11 d  И в новомесечията си принасяйте Господу всесъжение: от едрия добитък два телеца, един овен и седем шилета без недостатък,

12 и три десети от ефа пшенично брашно, смесено с елей, хлебен принос на телец, и две десети от ефа пшенично брашно, смесено с елей, хлебен принос на овен,

13 и по една десета ефа пшенично брашно, смесено с елей, хлебен принос на всяко агне; това е всесъжение, приятно благоухание, жертва Господу;

14 e  и възлиянието им трябва да бъде половин ин вино на телец, една трета ин на овен и една четвърт ин на агне; това е всесъжение за всяко новомесечие през всички месеци на годината.

15 f  Принасяйте Господу и един козел в жертва за грях; него трябва да принасяте заедно с възлиянието му, освен постоянното всесъжение.

16 g  В първия месец, на четиринайсетия ден от месеца, е Пасха Господня.

17 h  А на петнайсетия ден от тоя месец е празник; седем дни трябва да се ядат безквасни хлябове.

18 На първия ден (да имате) свещено събрание; никаква работа не вършете;

19 i  и принасяйте жертва, всесъжение Господу: от едрия добитък два телеца, един овен и седем шилета; те да ви бъдат без недостатък;

20 а за хлебен принос към тях принасяйте пшенично брашно, смесено с елей, три десети от ефа на всеки телец и две десети от ефа на овен,

21 j  и по една десета ефа принасяйте на всяко едно от седемте агнета,

22 и един козел в жертва за грях за ваше очистяне;

23 принасяйте това, освен утринното всесъжение, което е постоянно всесъжение.

24 Така принасяйте и във всеки един от седемте дни; това е хляб, жертва, приятно благоухание Господу; това трябва да се принася вън от постоянното всесъжение и възлиянието му.

25 А на седмия ден трябва да имате свещено събрание; никаква работа не вършете.

26 k  И в деня на първите плодове, кога принасяте Господу нов хлебен принос във вашите седмици, трябва да имате свещено събрание; никаква работа не вършете;

27 и принасяйте всесъжение за приятно благоухание Господу: от едрия добитък два телеца, един овен и седем шилета (без недостатък) ;

28 и към тях прибавяйте хлебен принос от пшенично брашно, смесено с елей, три десети от ефа на всеки телец, две десети от ефа на овен,

29 и по една десета ефа на всяко от седемте агнета,

30 и един козел (в жертва за грях) , за ваше очистяне.

31 Принасяйте (Ми тия неща) с възлиянието им, освен постоянното всесъжение и хлебния му принос; те трябва да ви бъдат без недостатък.
Copyright information for BulOrth