Numbers 3

1Е то родословието Аароново и Моисеево, в деня, когато говори Господ на Моисея на планина Синай,

2 a  и ето имената на синовете Ааронови: първородният Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.

3 b  Това са имената на Аароновите синове, свещениците, помазани, които той посвети да свещенодействуват.

4 c  Но Надав и Авиуд умряха пред лицето Господне, когато донесоха чужд огън пред лицето Господне в Синайската пустиня, без да имат деца; Елеазар пък и Итамар останаха за свещеници при баща си Аарона.

5 И рече Господ на Моисея, думайки:

6 d  доведи Левиевото коляно и го настани при свещеник Аарона, за да му служат;

7 и нека те бъдат на стража за него и на стража за цялото общество при скинията на събранието, та да се извършват службите при скинията;

8 e  нека пазят всички вещи на скинията на събранието и да бъдат на стража за синовете Израилеви, та да се извършват службите при скинията.

9 f  Предай левитите на Аарона (брата си) и на синовете му (свещениците) : нека бъдат те предадени нему измежду синовете Израилеви.

10 g  А на Аарона и на синовете му повери (скинията на откровението) , за да пазят свещеническата си длъжност (и всичко, що е при жертвеника и зад завесата) ; а ако някой външен се доближи, да бъде умъртвен.

11 И рече Господ на Моисея, думайки:

12 h  ето, Аз взех левитите измежду синовете Израилеви вместо всички първородни от Израилевите синове, които отварят утроба (те ще ги заменят) ; левитите да бъдат Мои,

13 i  защото всички първородни са Мои; в деня, когато поразих всички първородни в Египетската земя, Аз осветих за Себе Си всички Израилеви първородни от човек до добитък: те да бъдат Мои. Аз съм Господ.

14 И рече Господ на Моисея в Синайската пустиня, думайки:

15 преброй Левиевите синове според челядите им, според родовете им, преброй всички от мъжки пол от един месец и нагоре.

16 И преброи ги Моисей (и Аарон) според думите Господни, както бе заповядано.

17 j  Ето Левиевите синове според имената им: Гирсон, Каат и Мерари.

18 И ето имената на Гирсоновите синове според родовете им: Ливни и Шимей.

19 k  И Каатовите синове според родовете им: Амрам и Ицхар, Хеврон и Узиил.

20 И Мерариевите синове според родовете им: Махли и Муши. Това са Левиевите родове според челядите им.

21 От Гирсона произлиза родът на Ливни и родът на Шимея: това са Гирсоновци.

22 Всички, изброени от мъжки пол, от един месец и нагоре, бяха седем хиляди и петстотин.

23 Родовете на Гирсоновци стануваха зад скинията, към запад.

24 Началникът на поколението от Гирсоновите синове беше Елиасаф, Лаелов син;

25 на Гирсоновите синове при скинията на събранието се повери да пазят: скинията и покривката ѝ, завесата от входа на скинията на събранието,

26 завесите от двора, завесата от входа на двора, що е около скинията и жертвеника, и въжата ѝ, с всичките им принадлежности.

27 От Каата произлиза родът Амрамов и родът Ицхаров, и родът Хевронов и родът Узиилов: това са Каатовци.

28 Според преброението всички от мъжки пол, от един месец и нагоре, бяха осем хиляди и шестстотин, които пазеха светилището.

29 Родовете на Каатовци стануваха на южната страна на скинията;

30 l  а началник на поколението от Каатовци беше Елцатан, Узиилов син;

31 m  те пазеха ковчега, трапезата, светилника, жертвениците, свещените съдове, с които служат, и завесата с всичките ѝ принадлежности.

32 n  Началник над началниците на левитите беше Елеазар, син на свещеник Аарона; под негов надзор бяха ония, на които бе поверено да пазят светилището.

33 От Мерари произлиза родът на Махли и родът на Муши: това са Мерариевци;

34 всички преброени от мъжки пол, от един месец и нагоре, бяха на брой шест хиляди и двеста;

35 началник на поколението на Мерариевци беше Цуриил, Авихаилов син; те стануваха на северната страна на скинията;

36 на Мерариевите синове се повери да пазят дъските на скинията и върлините ѝ, стълбовете ѝ, подножките ѝ и всичките ѝ вещи с цялото им устройство,

37 стълбовете на двора околовръст и подножките им, коловете им и въжата им.

38 o  А от предната страна на скинията, на изток пред с к инията на събранието, стануваха Моисей и Аарон и синовете му, на които, вместо на синовете Израилеви, бе поверено да пазят светилището; ако пък някой външен се доближеше, биваше умъртвяван.

39 Всички преброени левити, които преброи Моисей и Аарон по заповед Господня, според родовете им, всички от мъжки пол, от един месец и нагоре, бяха двайсет и две хиляди.

40 И каза Господ на Моисея: преброй всички първородни от мъжки пол синове Израилеви, от един месец и нагоре, и преброй ги поименно;

41 и вземи левитите за Мене, вместо всички първородни от синовете Израилеви, – Аз съм Господ, – а добитъка на левитите вместо всичкия първороден добитък на синовете Израилеви.

42 И преброи Моисей, както му заповяда Господ, всички първородни от синовете Израилеви;

43 и всички първородни от мъжки пол, според броя на имената, от един месец и нагоре, бяха двайсет и две хиляди двеста седемдесет и три.

44 И рече Господ на Моисея, думайки:

45 вземи левитите вместо всички първородни от синовете Израилеви, и добитъка на левитите вместо техния добитък; нека левитите бъдат Мои. Аз съм Господ.

46 А за откуп на двеста седемдесет и тримата Израилеви първородни, с които надминават броя на левитите,

47 p  вземи по пет сикли за човек, според свещената сикла вземи, по двайсет гери в сикла,

48 и дай това сребро на Аарона и на синовете му, за откуп на ония, които надминават броя им.

49 И взе Моисей среброто от откупа за ония, които надминават броя на заменените с левити.

50 От първородните Израилеви синове взе сребро хиляда триста шестдесет и пет (сикли) , според свещената сикла;

51 и среброто от откупа (за ония, които надвишават) Моисей даде на Аарона и на синовете му според думите Господни, както бе заповядал Господ на Моисея.
Copyright information for BulOrth