Numbers 31

1И рече Господ на Моисея, думайки:

2 a  отмъсти на мадиамци заради синовете Израилеви, и след това ще се прибереш при народа си.

3 И рече Моисей на народа, думайки: въоръжете измежду вас люде за война, за да отидат против мадиамци, да извършат отмъщение Господне над тях;

4 пратете на война по хиляда от коляно, от всички колена (на синовете) Израилеви.

5 И от хилядите Израилеви бидоха отделени, по хиляда от коляно, дванайсет хиляди въоръжени за война.

6 b  И прати ги Моисей на война, по хиляда от коляно, тях и Финееса, син на свещеник Елеазара (Ааронов син) , със свещените съдове и с тръбите за тревога в ръка.

7 И отидоха на война срещу Мадиама, както заповяда Господ на Моисея, и избиха всички от мъжки пол;

8 c  и заедно с убитите от тях убиха и мадиамските царе: Евия, Рекема, Цура, Хура и Рева, петима мадиамски царе; убиха с меч и Валаама, Веоров син (заедно с техните убити) .

9 Мадиамските пък жени и децата им синовете Израилеви ги взеха в плен; а всичкия техен добитък, и всичките им стада, и всичкия им имот заграбиха;

10 всичките им градове в техните владения и всичките им села с огън изгориха.

11 d  И взеха всичко заграбено и всичката плячка, от човек до добитък.

12 И заробените и плячката и заграбеното представиха пред Моисея, пред свещеник Елеазара и пред обществото на синовете Израилеви, при стана, в равнините Моавски, при Иордан, срещу Иерихон.

13 Тогава Моисей и свещеник Елеазар и всички князе на обществото излязоха вън от стана да ги посрещнат.

14 И се разгневи Моисей на военачалниците, хилядниците и стотниците, които се бяха върнали от война,

15 па им рече: (защо) оставихте живи всички жени?

16 e  ето те, по съвета на Валаама, бяха станали причина синовете Израилеви да отстъпят от Господа, за да угодят на Фегора, затова и дойде оная поразия върху народа Господен.

17 f  И тъй, избийте всички деца от мъжки пол, избийте и всички жени, които са познали мъж на мъжко легло;

18 а всички деца от женски пол, които не са познали мъжко легло, оставете живи за себе си.

19 g  И останете вън от стана седем дни; всички, които сте убили човек и които сте се допрели до убит, очистете се на третия ден и на седмия ден, вие и вашите пленници;

20 очистете и всички дрехи, всички кожени вещи, всичко направено от козина, и всички дървени съдове.

21 И рече свещеник Елеазар на войниците, които бяха ходили на война: ето наредбите на закона, който Господ заповяда на Моисея:

22 злато, сребро, мед, желязо, калай и олово,

23 h  и всичко, що минава през огън, прекарайте през огън, за да се очисти, а освен това, то трябва да се очисти и с очистителна вода; а всичко, що не минава през огън, прекарайте през вода;

24 и дрехите си изперете на седмия ден, и очистете се, и след това влизайте в стана.

25 И рече Господ на Моисея, думайки:

26 преброй заграбената плячка, от човек до добитък, ти и свещеник Елеазар и началниците над племената на обществото;

27 i  и раздели плячката по наполовина между ония, които воюваха, които ходиха на бой, и между цялото общество.

28 А от войниците, които ходиха на война, вземи данък за Господа, по една душа на петстотин, от людете и от едрия добитък, и от ослите и от дребния добитък;

29 вземи това от тяхната половина и дай на свещеник Елеазара за възношение Господу.

30 j  И от половината, определена за синовете Израилеви, вземи по едно на петдесет, от людете, от едрия добитък, от ослите и от дребния добитък, и дай това на левитите, които прислужват при скинията Господня.

31 И направи Моисей и свещеник Елеазар, както заповяда Господ на Моисея.

32 И плячката, останала от грабежа, що заграбиха ония, които бяха ходили на война, беше: дребен добитък шестстотин седемдесет и пет хиляди,

33 едър добитък седемдесет и две хиляди,

34 осли шестдесет и една хиляди,

35 люде – жени, които не знаеха мъжко легло, всички бяха трийсет и две хиляди души.

36 Половината, дялът на ония, които бяха ходили на война, според преброението, беше: дребен добитък триста трийсет и седем хиляди и петстотин,

37 и данък за Господа от дребния добитък шестстотин седемдесет и пет;

38 едър добитък трийсет и шест хиляди, и от него данък за Господа седемдесет и две;

39 осли трийсет хиляди и петстотин, и данък от тях за Господа шейсет и един;

40 люде шестнайсет хиляди, и данък от тях за Господа трийсет и двама души.

41 k  И даде Моисей данъка, възношението Господне, на свещеник Елеазара, както заповяда Господ на Моисея.

42 И от половината, определена за синовете Израилеви, която Моисей отдели от ония, които бяха ходили на война, –

43 а половината к ато дя л на обществото беше: дребен добитък триста трийсет и седем хиляди и петстотин,

44 едър добитък трийсет и шест хиляди,

45 осли трийсет и пет хиляди и петстотин,

46 люде шестнайсет хиляди, –

47 от тая половина, определена за синовете Израилеви, Моисей взе една петдесета част от люде и от добитък и даде това на левитите, които прислужват при скинията Господня, както заповяда Господ на Моисея.

48 И дойдоха при Моисея началниците на хилядите от войската, хилядниците и стотниците,

49 и казаха на Моисея: твоите раби преброиха войниците, които ни са поверени, и ни един от тях не е липсвал.

50 l  Ето, донесохме принос Господу, кой каквото е намерил, златни вещи, верижки, гривни, пръстени, обеци и нанизи, за да очистим душите си пред Господа.

51 И взе от тях Моисей и свещеник Елеазар златото от всички тия изделия.

52 И всичкото злато, донесено от хилядниците и стотниците за възношение Господу, беше шестнайсет хиляди седемстотин и петдесет сикли.

53 Войниците бяха грабили всеки за себе си.

54 m  И взе Моисей и свещеник Елеазар златото от хилядниците и стотниците и го внесоха в скинията на събранието за спомен на синовете Израилеви пред Господа.
Copyright information for BulOrth