Numbers 33

1Е то становете на синовете Израилеви, които излязоха из Египетската земя според опълченията си, под началството на Моисея и Аарона.

2 По заповед Господня Моисей описа тяхното пътуване по становете им, и ето становете на тяхното пътуване:

3 a  из Раамсес те потеглиха в първия месец, на петнайсетия ден от първия месец, на сутринта след Пасха излязоха синовете Израилеви под висока ръка пред очите на цял Египет;

4 b  а в това време египтяни погребваха всички първородни, които Господ порази между тях, и над боговете им Господ бе извършил съд.

5 Тъй потеглиха синовете Израилеви от Раамсес и разположиха се на стан в Сокхот.

6 c  И тръгнаха от Сокхот и се разположиха на стан в Етам, който е накрай пустинята.

7 d  И тръгнаха от Етам, и се обърнаха към Пи-Хахирот, който е пред Ваал-Цефон, и се разположиха на стан пред Мигдол.

8 e  Като тръгнаха от Хахирот, минаха през морето в пустинята, и пътуваха три дни по пустиня Етам, и се разположиха на стан в Мера.

9 f  И тръгнаха от Мера и дойдоха в Елим; а в Елим (имаше) дванайсет водни извора и седемдесет финикови дървета, и там се разположиха на стан.

10 И тръгнаха от Елим и се разположиха на стан край Червено море.

11 g  И тръгнаха от Червено море и се разположиха на стан в пустиня Син.

12 Тръгнаха от пустиня Син и се разположиха на стан в Дофка.

13 Тръгнаха от Дофка и се разположиха на стан в Алуш.

14 h  Тръгнаха от Алуш и се разположиха на стан в Рефидим, и там нямаше вода да пие народът.

15 i  Тръгнаха от Рефидим и се разположиха на стан в Синайската пустиня.

16 j  Тръгнаха от Синайската пустиня и се разположиха на стан в Киброт-Хатаава.

17 Тръгнаха от Киброт-Хатаава и се разположиха на стан в Асирот.

18 k  Тръгнаха от Асирот и се разположиха на стан в Ритма.

19 Тръгнаха от Ритма и се разположиха на стан в Римнон-Фарец.

20 Тръгнаха от Римнон-Фарец и се разположиха на стан в Ливна.

21 Тръгнаха от Ливна и се разположиха на стан в Риса.

22 Тръгнаха от Риса и се разположиха на стан в Кехелата.

23 Тръгнаха от Кехелата и се разположиха на стан на планина Шафер.

24 Тръгнаха от планина Шафер и се разположиха на стан в Харада.

25 Тръгнаха от Харада и се разположиха на стан в Макелот.

26 Тръгнаха от Макелот и се разположиха на стан в Тахат.

27 Тръгнаха от Тахат и се разположиха на стан в Тарах.

28 Тръгнаха от Тарах и се разположиха на стан в Митка.

29 Тръгнаха от Митка и се разположиха на стан в Хашмона.

30 Тръгнаха от Хашмона и се разположиха на стан в Мосерот.

31 l  Тръгнаха от Мосерот и се разположиха на стан в Бене-Яакан.

32 Тръгнаха от Бене-Яакан и се разположиха на стан в Хор-Агидгад.

33 Тръгнаха от Хор-Агидгад и се разположиха на стан в Иотвата.

34 Тръгнаха от Иотвата и се разположиха на стан в Аврон.

35 m  Тръгнаха от Аврон и се разположиха на стан в Ецион-Гавер.

36 n  Тръгнаха от Ецион-Гавер и се разположиха на стан в пустиня Син, (като тръгнаха от пустиня Син, разположиха се на стан в пустиня Фаран,) тя е и Кадес.

37 o  Тръгнаха от Кадес и се разположиха на стан на планина Ор, до пределите на Едомската земя.

38 p  Тогава по заповед Господня свещеник Аарон се възкачи на планина Ор и умря там на четирийсетата година след излизането на синовете Израилеви от Египетската земя, в петия месец, на първия ден от месеца;

39 Аарон беше на сто двайсет и три години, когато умря на планина Ор.

40 q  Тогава царят на Арад, един от ханаанските царе, който живееше на юг в Ханаанската земя, чу, че идат синовете Израилеви.

41 И тръгнаха те от планина Ор и се разположиха на стан в Салмон.

42 Тръгнаха от Салмон и се разположиха на стан в Пунон.

43 r  Тръгнаха от Пунон и се разположиха на стан в Овот.

44 s  Тръгнаха от Овот и се разположиха на стан в Ийм-Аварим, до Моавските предели.

45 Тръгнаха от Ийм и се разположиха на стан в Дивон-Гад.

46 Тръгнаха от Дивон-Гад и се разположиха на стан в Алмон-Дивлатаим.

47 t  Тръгнаха от Алмон-Дивлатаим и се разположиха на стан в Аваримските планини пред Нево.

48 u  Тръгнаха от Аваримските планини и се разположиха на стан на Моавските равнини при Иордан, срещу Иерихон;

49 v  те се разположиха на стан при Иордан от Бет-Иешимот до Аве-Ситим на Моавските равнини.

50 Тогава рече Господ на Моисея в Моавските равнини при Иордан, срещу Иерихон, думай к и:

51 w  обади на синовете Израилеви и им к ажи: к ога преминете отвъд Иордан в Ханаанската земя,

52 x  прогонете отпред себе си всички жители на оная земя и изтребете всичките им изображения, и всичките леяни идоли изтребете и всич к ите им оброчища разорете;

53 y  и завладейте земята и заселете се в нея, защото Аз ви давам тая земя да я владеете;

54 z  и поделете земята с жребие на дялове между вашите племена: на многобройните дайте по-голям дял, а на малобройните дайте по-малъ к дял; к ъде к омуто излезе жребието, там да бъде и делът; вземете си дялове според к олената на отците си.

55 aa  А к о ли не прогоните отпред себе си жителите на земята, то останалите от тях ще бъдат тръни в очите ви и бодили в хълбоците ви и ще ви притесняват в земята, дето ще живеете,

56 и тогава, к а к вото мислех да сторя тям, ще го сторя вам.
Copyright information for BulOrth