Proverbs 16

1 a  К роежите на сърцето принадлежат човеку, но отговорът на езика е от Господа.

2 Всички пътища на човека са чисти в неговите очи, но Господ претегля душите.

3 b  Предай делата си Господу, и твоите предприятия ще се изпълнят.

4 c  Господ е направил всичко за Себе Си, и нечестивия пази за злочест ден.

5 d  Всеки горделив по сърце е гнусота пред Господа: можеш се обзаложи, че той не ще остане ненаказан. (Начало на добрия път е – да се върши правда; това е по угодно пред Бога, нежели да се принасят жертви. Който търси Господа, ще намери знание с правда; които наистина Го търсят, ще намерят мир.)

6 e  С милосърдие и правда се грях очиства, и със страх Господен се зло отклонява.

7 f  Кога пътищата на човека са угодни Господу, Той и враговете му примирява с него.

8 По-добре малко с правда, нежели много печалби с неправда.

9 Сърцето на човека обмисля своя път, но стъпките му Господ насочва.

10 g  В устата на царя има вдъхновено слово; неговите уста не бива да грешат на съд.

11 h  Верни теглилки и къпони са от Господа; от Него са и всички драмове в торбата.

12 i  Беззаконно дело е гнусота за царете, защото с правда се престол заякчава.

13 Правдиви уста са царю приятни, и той обича оногова, който говори истина.

14 j  Царев гняв е за смърт вестител; но мъдър човек ще умилостиви царя.

15 В светлия поглед на царя има живот, и неговото благоволение е като облак със закъснял дъжд.

16 k  Да придобиеш мъдрост е много подобре, нежели злато, и да придобиеш разум е по за предпочитане от отбор сребро.

17 Пътят на праведните е отклонение от зло: онзи варди душата си, който пази пътя си.

18 l  Пред погибел гордост върви, и пред падение – надутост.

19 По-добре е да се смиряваш духом с кротки, нежели да делиш плячка с горделиви.

20 m  Който си води разумно работата, добро ще намери, и който се Господу надява, блажен е.

21 Мъдрия по сърце ще назовават благоразумен, и сладката реч ще увеличи знанието.

22 Разумът за ония, които го имат, е извор за живот, а учеността на глупавите е глупост.

23 Сърцето на мъдрия прави езика му мъдър и умножава знанието в устата му.

24 Приятна реч е вощен мед: за душата сладка и за костите лековита.

25 n  Има пътища, които се струват човеку прави, но краят им е път към смъртта.

26 Който се труди, труди се за себе си, защото към това го устата му нудят.

27 o  Лукав човек зло крои, и на устата му – като че разпален огън.

28 p  Коварен човек раздор сее, и шепотник приятели разделя.

29 Неблагонамерен човек развращава своя ближен и го води към недобър път;

30 q  замижва с очи, за да измисли коварство; захапвайки устни, извършва злодейство (той е пещ от злоба) .

31 r  Седина в пътя на правдата е венец на слава.

32 s  Дълготърпелив е по-добър от храбър, и който владее себе си, по-добър е от завоевател на градове.

33 t  Жребие се в скут хвърля, но всичко, що то решава, е от Господа.
Copyright information for BulOrth