Proverbs 30

1 Думи на Иакеевия син Агура Вдъхновени изречения, които тоя човек е казал на Итиила, на Итиила и Укала.

2 a  Н аистина, аз съм по-невежа ог кого и да било измежду човеците, и у мене няма разум човешки,

3 не се научих и на мъдрост, нито имам знанията на светиите.

4 b  Кой е възлизал на небето и слизал? Кой е събрал вятъра в шепата си? Кой е свързал водата в дреха? Кой е поставил всички граници на земята? Как е името му? И как е името на сина му? Знаеш ли?

5 c  Всяка дума от Бога е чиста; Той е щит ономува, който се Нему уповава.

6 d  Не притуряй към думите Му, за да те не изобличи, и да не излезеш лъжец.

7 За две неща Те моля; не ми отказвай, преди да умра:

8 e  суета и лъжа отдалечи от мене, сиромашия и богатство не ми давай, – храни ме с насъщния хляб,

9 f  да не би, като се преситя, да се отрека от Тебе и да кажа: „кой е Господ?“и да не би, като осиромашея, да почна да крада и да употребявам името на моя Бог напразно.

10 Не хули слуга пред господаря му, за да те не прокълне, и ти да останеш виноват.

11 Има род, който кълне баща си и не благославя майка си.

12 g  Има род, който се смята за чист, а пък не е умит от нечистотиите си.

13 h  Има род – о, колко високомерни са очите му, и колко надигнати клепките му!

14 i  Има род, чиито зъби са мечове, и челюстите – ножове, за да пояжда сиромасите по земята и немотиите между людете.

15 Ненаситността има две дъщери: „давай, давай!“Ето три ненаситни, дори четири, които не ще кажат „стига!“–

16 преизподня и утроба безплодна, земя, която се не насища на вода, и огън, който не казва: „стига!“

17 j  Око, което се присмива на баща и нехае да се покорява на майка, ще бъде изкълвано от долински гарвани и от орлови пилци изядено!

18 Три неща са непостижни за мене, дори четири, които не разбирам:

19 път на орел по небето, път на змия по скала, път на кораб посред море и път на мъж към девица.

20 Такъв е пътят и на жена прелюбодейка: яла и обърсала устата си, и казва: „нищо лошо не съм сторила“.

21 От три неща се тресе земята, дори от четири, които не може да носи:

22 от роб, кога стане цар; от глупец, кога до насита яде хляб,

23 от позорна жена, кога се омъжва, и от слугиня, кога заема мястото на господарката си.

24 Ето четири малки на земята, но те са по-мъдри от мъдрите:

25 k  мравките – народ несилен, но лете си приготвят храната;

26 хирогрилите – народ слаб, но правят къщите си на скала;

27 скакалците цар нямат, но излизат всички стройно;

28 паякът с щипалки се залавя, но се намира в царските палати.

29 Ето три, които стройно вървят, дори четири, които стройно излизат:

30 l  лъвът, най-силен между зверовете, не ще се отбие пред никого;

31 m  конят и козелът, (водач на стадо,) и царят между своя народ.

32 Ако в самозабрава си направил глупост и си намислил зло, тури ръка на уста;

33 n  защото, както кога се бие мляко, добива се масло, като се блъсне носът, потича кръв, тъй и кога се възбужда гняв, произлиза свада.
Copyright information for BulOrth