Psalms 102

Псалом Давидов.

1 a  Б лагославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име.

2 Благославяй, душо моя, Господа и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния.

3 b  Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи;

4 c  избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости;

5 d  насища с блага твоето желание: подновява се като на орел твоята младост.

6 e  Господ дава правда и съд на всички обидени.

7 Той показа Своите пътища Моисею, на Израилевите синове – Своите дела.

8 f  Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив:

9 g  Той се не гневи докрай, нито се вечно сърди.

10 Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове:

11 защото, колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта (на Господа) към ония, които се боят от Него;

12 колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония;

13 както баща милува синове, тъй и Господ милува ония, които Му се боят.

14 Защото Той знае нашия състав, помни, че ние сме пръст.

15 h  Дните на човека са като трева; като полски цвят – тъй цъфти той:

16 i  понесе се над него вятърът, и няма го, и мястото му вече го не познава.

17 j  А милостта на Господа е отвека и довека към ония, които Му се боят,

18 k  и правдата Му е върху синовете на синовете, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват.

19 l  Господ е поставил Своя престол на небесата, и царството Му всичко обладава.

20 m  Благославяйте Господа, (всички) Ангели Негови, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума, като слушате гласа на словото Му;

21 n  благославяйте Господа, всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му;

22 благославяйте Господа, всички Негови дела, по всички места на Неговото владичество. Благославяй, душо моя, Господа!
Copyright information for BulOrth