Psalms 104

1 a  С лавете Господа; призовавайте Неговото име; разгласявайте между народите делата Му;

2 b  възпейте Го и пейте Му; разказвайте за всички Негови чудеса.

3 c  Хвалете се с Неговото свето име: да се весели сърцето на ония, които търсят Господа.

4 Търсете Господа и Неговата сила, търсете винаги лицето Му.

5 Спомняйте си чудесата Му, които е сторил, личбите Му и съдбите от устата Му,

6 вие, семе Авраамово, Негови раби, синове Иаковови, Негови избраници.

7 Той е Господ, Бог наш: Неговите съдби са по цяла земя.

8 d  Той вечно помни завета Си, словото, що е заповядал в хиляди родове,

9 e  що е завещал на Авраама, и клетвата Си на Исаака,

10 f  и турил това за закон Иакову и за вечен завет Израилю,

11 думайки: тебе ще дам Ханаанската земя за дял на вашето наследие.

12 Когато те бяха още малко на брой, твърде малко, и бяха пришълци в нея

13 g  и преминаваха от народ в народ, от царство у друго племе, –

14 h  никому не позволяваше да ги обижда и на царете за тях забраняваше:

15 i  „не се докосвайте до Моите помазани, и на Моите пророци не правете зло.“

16 j  И призова глад на земята; всяко хлебно стъбло изтреби.

17 k  Прати пред тях човек: за роб биде продаден Иосиф.

18 l  Стегнаха в окови нозете му; в желязо се намери душата му,

19 докле се изпълни словото Му: словото Господне го изпита.

20 m  Царят прати, и владетелят на народите го развърза и го освободи;

21 n  постави го за господар над дома си и управител над всичките си владения,

22 за да поучава велможите му по душата си и старейшините му да учи на мъдрост.

23 o  Тогава дойде Израил в Египет, и Иаков се пресели в Хамовата земя.

24 p  И размножи Бог твърде много Своя народ и го направи по-силен от враговете му.

25 q  Възбуди в сърцето им омраза против народа Си, и лукавство – против рабите Му.

26 r  Изпрати Своя раб Моисея и Аарона, когото избра.

27 s  Те показаха между тях думите на Неговите личби и чудесата (Му) в Хамовата земя.

28 t  Прати тъмнина и произведе мрак, и те се не възпротивиха на словото Му.

29 u  Превърна водата им в кръв и измори рибата им.

30 v  Земята им произведе много жаби, дори в спалнята на царете им.

31 w  Той каза, и нападнаха разни насекоми и мушици по всички техни предели.

32 x  Вместо дъжд напрати върху тях град, палещ огън върху земята им,

33 y  и уби лозята им и смоковниците им, и изпотроши дърветата в техните предели.

34 z  Каза, и нападнаха скакалци и гъсеници безброй;

35 и изпоядоха всичката трева по земята им, и изпоядоха плодовете на нивите им.

36 aa  И порази всичко първородно в земята им, начатъците на всичката им сила.

37 ab  И изведе израилтяните със сребро и злато, и нямаше болен в колената им.

38 ac  Зарадва се Египет поради тяхното излизане, понеже беше го страх нападнал от тях.

39 ad  Простря облак (тям) за сянка, и огън, за да (им) свети нощем.

40 ae  Искаха, и Той им прати пъдпъдъци и с хляб небесен ги насищаше.

41 af  Разтвори камък, и потекоха води, потекоха като река по сухите места,

42 ag  защото Той си спомни Своето свето слово към раба Си Авраама,

43 ah  и изведе Своя народ в радост, Своите избрани във веселие,

44 и даде им земите на народите, и те наследиха труда на другородците,

45 за да спазват наредбите Му и да изпълняват законите Му. Алилуия!
Copyright information for BulOrth