Psalms 105

Алилуия.

1 a  С лавете Господа, защото е благ, защото Неговата милост е вечна.

2 b  Кой ще изкаже могъществото на Господа, кой ще възвести всичката Му хвала?

3 c  Блажени, които пазят закона и вършат правда във всяко време.

4 d  Спомни си за мене, Господи, в благоволението Си към Твоя народ; посети ме с Твоето спасение,

5 e  за да видя благоденствието на Твоите избраници, да се веселя с веселието на Твоя народ, да се хваля с Твоето наследие.

6 f  Съгрешихме ние с бащите си, сторихме беззаконие, извършихме неправда.

7 g  Нашите бащи в Египет не разбраха Твоите чудеса, не помнеха многото Твои милости и се разбунтуваха при морето, при Червено море.

8 Но Той ги спаси заради името Си, за да покаже Своето могъщество.

9 h  Сърдито извика на Червено море, и то пресъхна; и ги преведе по бездните като по сухо,

10 i  и ги спаси от ръката на ненавистника и ги избави от ръката на врага.

11 j  Водите покриха техните врагове: не остана ни един от тях.

12 И те повярваха на думите Му (и) изпяха Нему хвала.

13 k  Но скоро забравиха делата Му, не дочакаха Неговото решение;

14 l  увлякоха се от похотливост в пустинята, и изкусиха Бога в необитаемата местност.

15 И Той изпълни тяхното искане, но прати язва на душите им.

16 m  И в стана завидяха на Моисея и Аарона, светия Господен.

17 n  Разтвори се земята, погълна Датана и покри сбирщината Авиронова.

18 И пламна огън в тяхното сборище, пламък изгори нечестивците.

19 o  Направиха телец на Хорив и се поклониха на истукана;

20 p  и замениха своята слава с образ на вол, който яде трева.

21 Забравиха Бога, своя Спасител, Който извърши велики дела в Египет,

22 дивни в Хамовата земя, страшни при Червено море.

23 q  И щеше да ги изтреби, ако Моисей, Неговият избраник, не бе застанал пред Него в пролома, да отклони яростта Му, та да (ги) не погуби.

24 r  И те презряха желаната земя, не вярваха на словото Му;

25 s  и роптаеха в шатрите си, не слушаха гласа Господен.

26 t  И Той дигна ръка против тях, за да ги повали в пустинята,

27 да повали тяхното племе пред народите и да ги разпилее по земите.

28 u  Те се прилепиха към Ваалфегора и ядоха жертви, принасяни на бездушните,

29 и дразнеха Бога с делата си, и на тях нападна язва.

30 v  Но стана Финеес и произведе съд, и язвата престана.

31 w  И това му се сметна за праведност в род и род довеки.

32 x  И разгневиха Бога при водите на Мерива, и Моисей пострада заради тях,

33 защото те огорчиха духа му, и той сгреши с устата си.

34 y  Не изтребиха народите, за които им бе казал Господ,

35 z  но се смесиха с езичниците и се научиха на техните дела;

36 aa  служиха на техните истукани, които бяха примка за тях,

37 ab  и принасяха синовете си и дъщерите си жертва на бесовете;

38 проливаха невинна кръв, кръвта на синовете си и дъщерите си, които принасяха жертва на ханаанските идоли, и земята се оскверни с кръв;

39 оскверняваха се с делата си, блудствуваха с постъпките си.

40 ac  И разпали се гневът на Господа против Неговия народ, погнуси се Той от Своето наследие

41 и ги предаде в ръцете на езичниците, и ония, които ги мразеха, почнаха да ги владеят.

42 Враговете им ги притесняваха, и те се смиряваха под тяхната ръка.

43 Много пъти Той ги избавяше, но те (Го) сърдеха с упорството си, и бяха унизявани за беззаконието си.

44 Но Той милостно поглеждаше към тяхната скръб, колчем чуваше техните вопли,

45 ad  и си спомняше Своя завет с тях, и се разкайваше по голямата Си милост;

46 и възбуждаше към тях състрадание у всички, които ги вземаха в плен.

47 ae  Спаси ни, Господи, Боже наш, и ни събери измежду народите, за да славим Твоето свето име, да се хвалим с Твоята слава!

48 af  Благословен Господ, Бог Израилев, отвека и довека! И цял народ да каже: Амин! Алилуия!
Copyright information for BulOrth