c Пс. 67:17 .
i Пс. 134:15 и нат.
j Прем. 15:15 .
k Пс. 134:17 .
o Пс. 6:6 . Ис. 38:18 . Вар. 2:17 .

Psalms 113

(Алилуия.)

1 a  К огато Израил излезе из Египет, домът Иаковов – от другоплеменен народ,

2 Иуда стана Божия светиня, Израил Божие владение.

3 b  Морето видя и побягна; Иордан назад се върна.

4 c  Планините скачаха като овни, и хълмовете – като агнета.

5 d  Какво ти е, море, че бягаш, и (тебе) , Иордане, че се назад върна!

6 Защо скачате, планини, като овни, и вие, хълмове, като агнета?

7 Трепери, земьо, пред лицето на Господа, пред лицето на Бога Иаковов,

8 e  Който превръща скалата във водно езеро и камъка – във воден извор.

9 f  Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава, заради Твоята милост, заради Твоята истина.

10 g  Защо езичниците да казват: та де е техният Бог?

11 h  Нашият Бог е на небесата (и на земята) ; върши всичко, що иска.

12 i  А техните идоли са сребро и злато, дело на човешки ръце.

13 j  Имат уста, ала не говорят; имат очи, ала не виждат;

14 k  имат уши, ала не чуват; имат ноздри, ала не обоняват;

15 ръце имат, ала не пипат; нозе имат, ала не ходят; те не издават глас с гърлото си.

16 l  Подобни тям да бъдат ония, които ги правят, и всички, които се тям надяват.

17 m  (Доме) Израилев, уповавай се на Господа: Той е наша помощ и щит.

18 Доме Ааронов, уповавай се на Господа: Той е наша помощ и щит.

19 Вие, които се боите от Господа, уповавайте се Господу: Той е наша помощ и щит.

20 Господ ни помни, благославя (ни) , благославя Израилевия дом, благославя Аароновия дом;

21 благославя ония, които се боят от Господа, малки и големи.

22 Да ви придаде Господ повече и повече, вам и на вашите деца.

23 Благословени сте вие от Господа, Който сътвори небето и земята.

24 n  Небето е небе на Господа, а земята Той даде на синовете човешки.

25 o  Не мъртвите ще възхвалят Господа, нито всички, които слизат в гроба;

26 p  а ние (живите) ще благославяме Господа отсега и довека. Алилуия.
Copyright information for BulOrth