Psalms 44

Началнику на хора. На свирало Шошан. Учение. От Кореевите синове. Песен на любовта.

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 44:1-2.
c  И з сърцето ми се изля блага дума; аз говоря: моята песен е за Царя; езикът ми е перо на бързописец.

3 d  Ти си най-прекрасният от синовете човечески; благодат се изля от Твоите уста; затова Бог Те е благословил навеки.

4 e  Препаши на бедро меча Си, о Силний! Препаши се с Твоята слава и красота!

5 И в това Твое украшение побързай, седни в колесница заради истината, красотата и правдата, и Твоята десница ще Ти покаже чудни дела.

6 f  Остри са Твоите стрели (о Силний) , народите ще паднат пред Тебе, – те са в сърцето на Царевите врагове.

7 g  Твоят престол, Боже, е вечен; жезълът на правотата е жезъл на Твоето царство.

8 h  Ти обикна правдата и намрази беззаконието, затова, Боже, Твоят Бог Те помаза с елей на радост повече от Твоите съучастници.

9 i  Всички Твои дрехи благоухаят на смирна, алой и касия; из чертози от слонова кост Те веселят.

10 j  Царски дъщери са между Твоите почетни; застана царица Теб отдясно в офирско злато.

11 k  Чуй, дъще, и виж, наклони ухо и забрави твоя народ и дома на баща си.

12 l  И силно ще пожелае Царят твоята красота, защото Той е твой Господ, и ти Му се поклони.

13 m  И дъщерята тирска с дарове и най-богатите от народа ще умоляват лицето Ти.

14 n  Всичката слава на царската дъщеря е вътре: нейната дреха е със злато везана;

15 o  в изпъстрена дреха я довеждат при Царя; след нея водят при Тебе девици, нейни дружки,

16 довеждат ги с веселие и ликуване, влизат в Царевия чертог.

17 p  Вместо Твоите бащи, ще бъдат Твоите синове; Ти ще ги туриш князе по цяла земя.

18 Ще направя да се помни Твоето име от рода в род; затова народите ще Те славят от века до века.
Copyright information for BulOrth