Psalms 48

Началнику на хора. От Кореевите синове. Псалом.

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 48:1-2.
Ч уйте това, всички народи; внимавайте в това всички, които живеете по вселената:

3 и прости, и видни, както богат, тъй и сиромах.

4 Устата ми ще изговорят мъдрост, и размишленията на сърцето ми – знание.

5 c  Ще наклоня ухо към притчата; с гусла ще открия гатанката си:

6 „защо да се боя в усилни дни, когато беззаконието на моите пътища ме обиколи?“

7 d  Вие, които се надявате на силите си и се хвалите с голямото си богатство, чуйте:

8 e  човек не може да изкупи брата си, нито да даде откуп Богу за него:

9 f  скъпа е цената за изкупване техните души, и това не ще бъде никога,

10 щото някой да остане да живее завинаги и да не види гроб.

11 g  Всеки вижда, че и мъдрите умират, както и невежите, и безсмислените загиват и оставят имота си на други.

12 Те си мислят, че домовете им са вечни, и че жилищата им са от рода в род, и земите си наричат със свои имена.

13 h  Но човек в почит не ще пребъде; ще се уподоби на животните, които загиват.

14 Тоя техен път е тяхно безумие, макар следващите подир тях да одобряват мнението им.

15 i  Като овци ги затварят в преизподнята; смъртта ще ги пасе, а на утрото праведниците ще господаруват над тях; силата им ще се изтощи; гробът е тяхното жилище.

16 j  Но Бог ще избави душата ми от властта на преизподнята, кога ме приеме.

17 Не бой се, кога човек богатее, кога славата на дома му расте:

18 k  защото, умирайки, нищо няма да вземе; славата му не ще отиде подире му;

19 l  макар приживе той да облажава душата си, и тебе хвалят, че си угаждаш;

20 той ще отиде в рода на своите бащи, които никога няма да видят светлина.

21 m  Човек, който е в почит и е неразумен, е подобен на животните, които загиват.
Copyright information for BulOrth