Sir 14

1 a  Б лажен е оня човек, който не е грешил с уста и не е бил ранен със скръбта на греха.

2 b  Блажен е, комуто душата го не осъжда и който не си е надеждата изгубил.

3 c  За скъперник човек не е добро богатството. И за какво е имотът на човек недоброжелателен?

4 d  Който събира, като отнима от душата си, той за други събира, и с неговите блага други ще се пресищат.

5 Който е лош за себе си, – за кого ще бъде добър? Такъв не ще има радост от имота си.

6 e  Няма по-лош от човек, който е към себе си недоброжелателен; и това е отплата за неговата злоба.

7 И да прави добро, прави го в забрава, а отпосле проявява злото си.

8 Лош е, който има завистливи очи, който отвръща лице и презира души.

9 f  Очите на сребролюбеца не се насищат с каква-годе част, и неправдата на лошия душа изсушава.

10 g  Лошо око дори и хляба завижда, и на трапезата си търпи оскъдия.

11 h  Синко, според състоянието си прави добро на себе си и приносите Господу достойно принасяй.

12 i  Помни, че смъртта не се бави, и заветът на ада не ти е открит:

13 j  преди да умреш, прави добро на приятел, и според силата си простирай си ръката и му давай.

14 k  Не се лишавай от добър ден, и част от доброто желание да те не отмине.

15 l  Нали на другите ще оставиш имотите си и плодовете от твоите усилия за дележ по жребие?

16 m  Давай и взимай, и утешавай душата си,

17 защото в ада не може се намери утеха.

18 n  Всяка плът като дреха овехтява; защото отвека е определено: бездруго ще умреш.

19 o  Както зелените листи на гъсто дърво – едни падат, а други израстват, тъй и родът от плът и кръв – един умира, а друг се ражда.

20 Всяка вещ, която е изложена на гниене, изчезва, и който я е направил, умира с нея.

21 p  Блажен е оня човек, който се упражнява в мъдрост и в своя разум се учи на свети неща.

22 Който размисля в сърцето си за нейните пътища, той получава разбиране и на нейните тайни.

23 Излизай подир нея като ловец и туряй засада на нейните пътища.

24 q  Който се накланя към прозорците ѝ, ще послуша и при вратата ѝ.

25 Който се навърта близо до къщата ѝ, ще забие гвоздей и в стените ѝ, ще постави шатрата си край нея и ще обитава в жилището на благата.

26 r  Той ще тури децата си под покрива ѝ и ще има нощувката си под сянката ѝ.

27 Ще се покрие с нея от пека и ще живее в славата ѝ.
Copyright information for BulOrth