Sir 23

1Г осподи, Отче и Владико на живота ми! Не ме оставяй на волята им и не ми давай да падна чрез тях.

2 Кой ще постави бич към помислите ми, и към сърцето ми – наставник на мъдрост, та да не щадят те прегрешенията ми и да не гледат през пръсти на техните заблуди;

3 та да се не умножават прегрешенията ми и да се не увеличават заблудите ми; за да не падна пред противниците, и да се не зарадва над мене врагът ми.

4 a  Господи, Отче и Боже на живота ми! Не давай да се възгордеят очите ми, и отмахни пожеланията от мене.

5 Пощевките на корема и сладострастието да ме не овладеят и не предавай ме на безсрамна душа.

6 Чуйте, деца, поука за устата: който я пази, не ще бъде уловен чрез устата си.

7 С тях ще бъде уловен грешникът, и злоречивият и горделивият ще се препънат чрез тях.

8 Не приучвай устата си към клетва

9 b  и не го прави навик да употребяваш при клетва името на Светия.

10 Защото, както роб, когото постоянно наказват, не се избавя от рани, тъй и който се кълне постоянно в името на Светия, не ще се очисти от грях.

11 c  Човек, който се често кълне, ще се изпълни с беззаконие, и от неговия дом бичът не ще отстъпи.

12 d  Ако той съгреши, – грехът му е върху него; и ако е нехаен, двойно ще съгреши;

13 и ако се е напразно клел, не ще се оправдае, и домът му ще се напълни със злочестини.

14 e  Има реч, облечена със смърт: да се не намери тя в наследието на Иакова!

15 защото от благочестивите всичко това ще бъде отдалечено, и те не ще се забъркат в грехове.

16 f  Не приучвай устата си на груба неучтивост, защото при нея биват греховни думи.

17 g  Помни за баща си и майка си, кога седиш всред велможи,

18 та да се не забравиш пред тях и по навик да не направиш глупост и да не пожелаеш, че е щяло да бъде по-добре да се не раждаш, и да не прокълнеш деня на твоето рождение.

19 h  Човек, който навиква на хулни думи, няма да се научи през всичките си дни.

20 Две качества умножават греховете, а третото навлича гняв:

21 гореща душа като пламнал огън не ще угасне, докле се не изтощи;

22 i  човек, който блудодействува в тялото на своята плът, не ще престане, докле огънят не прегори.

23 j  На блудник е сладък всеки хляб: той не ще престане, докле не умре.

24 k  Човек, който съгрешава против своето легло, казва на душата си: „кой ме вижда?

25 l  наоколо ми тъмнина, стените ме закриват, и никой ме не вижда: от какво да се боя? Всевишният не ще си спомни греховете ми.“

26 Той има страх само от човешки очи,

27 m  а не знае, че очите на Господа са десет хиляди пъти по-светли от слънцето

28 n  и гледат всички пътища човешки и проникват в скритите места.

29 o  Нему е било известно всичко, преди да е било сътворено, тъй както и след свършването.

30 p  Такъв човек ще бъде наказан на градските улици и ще бъде застигнат там, дето не е мислил.

31 Тъй и жена, която е оставила мъжа си и е произвела наследник от чужди мъж,

32 q  защото: първо, тя не се е покорила на закона на Всевишния, второ, съгрешила е против своя мъж, и трето, в блудство е прелюбодействувала и е произвела деца от чужди мъж.

33 r  Тя ще бъде изведена пред събранието, и за децата ѝ ще има изследване.

34 s  Децата ѝ не ще хванат корен, и клоните ѝ не ще дадат плод.

35 t  Тя ще остави подире си спомен за проклятие, и позорът ѝ не ще се изглади.

36 u  Които останат, ще разберат, че няма нищо по-добро от страха Господен, и няма нищо по-сладко от това – да внимаваме на заповедите Господни.

37 Голяма слава е да следваш Господа, а да бъдеш приет от Него е дългоденствие.
Copyright information for BulOrth