Sir 25

1 a  С три неща се украсих и станах хубава пред Господа и пред човеците:

2 единомислие между братя и любов между ближни, и жена и мъж, които живеят съгласно помежду си.

3 b  И три вида човеци намрази душата ми, и много ми е омразен техният живот:

4 c  горделив сиромах, лъжлив богаташ и старец прелюбодейник, ослабващ в разсъдъка.

5 d  Което не си събрал в младост, как можеш го придоби на старост?

6 Колко прилича на седини да съдят и на старци – да умеят съвет да дават!

7 e  Колко хубава е мъдростта на старците, и колко прилича на почтени люде разсъдливост и съвет!

8 Венец на старците е многостранната опитност, и тяхна похвала е страхът Господен.

9 Девет помисли похвалих в сърцето си, а десетия ще изкажа с език:

10 f  това е човек, който се радва на деца и който през живота си вижда падението на враговете.

11 g  Блазе ономува, който живее с разумна жена, който не греши с език и не служи на недостоен за себе си.

12 Блазе ономува, който е придобил мъдрост и я предава в ушите на ония, които слушат.

13 Колко велик е оня, който е намерил премъдрост! но той не е по-високо от оногова, който се бои от Господа.

14 Страх Господен всичко надминава, и който го има – с кого може да бъде сравнен?

15 h  Всяка рана може да се понесе, само не рана сърдечна, и всяка злоба, само не женска злоба,

16 всяко нападение, само не нападение от ненавистници, и всяко отмъщение, само не отмъщение от врагове;

17 i  няма глава по-отровна от змийна глава, и няма ярост по-силна от вража ярост.

18 j  Скланям по-скоро да живея с лъв и змей, нежели да живея със зла жена.

19 Злобата на жена изменя погледа ѝ и прави лицето ѝ мрачно, като у мечка.

20 Ще седне мъж ѝ между приятелите си и, като чуе за нея, горко ще въздъхне.

21 Всяка злоба е малка в сравнение със злобата на жена; жребият на грешника да падне върху нея.

22 Каквото е възлизане по пясък за нозете на старец, такова е свадлива жена за тих мъж.

23 k  Не се вглеждай в хубост женска и не пожелавай жена за похот.

24 Отвращение, стид и голям срам е, кога жена владее над мъжа си,

25 Унило сърце, тъжно лице и сърдечна рана е лошата жена.

26 Отпуснати ръце и разслабени колена е жена, която не ощастливи своя мъж.

27 l  От жена е началото на греха, и чрез нея всички умираме.

28 Не давай на вода изток, нито на зла жена – власт;

29 ако тя не ходи под твоя ръка, отсечи я от плътта си.
Copyright information for BulOrth