d Сир. 13:12 .
f Сир. 23:10 . Иов. 4:15 .
g Притч. 11:13 . Сир. 19:10 .
h Сир. 6:14 .
i Сир. 37:2 .
j Сир. 22:24 .

Sir 27

1 a  М нозина са грешили за маловажни работи, и който търси богатство, отвръща очи.

2 Дето се скрепяват камъни, се забива гвоздей: тъй и между продажба и купуване се вмъква грях.

3 Ако някой не се удържи грижливо в страх Господен, домът му скоро ще се разори.

4 При отсяване с решето остава смет: тъй и нечистотата на човека – при неговото разсъждение.

5 b  Глинени съдини се изпитват в пещ, а човека изпитват в разговора му.

6 c  Грижите за дървото се проявяват в неговия плод: тъй и в словото – помислите на човешкото сърце.

7 Преди беседа не хвали човека, защото тя е изпитание на людете.

8 Ако усърдно дириш правда, ще я намериш и ще се облечеш с нея като с великолепен подир.

9 d  Птиците се прибират при подобните си; тъй и истината се обръща към ония, които се упражняват в нея.

10 Както лъвът причаква плячката, тъй и греховете – ония, които вършат неправда.

11 e  Беседата на благочестивия е всякога мъдрост, а безумният се мени като месечината.

12 Всред неразумни не губи време, а го прекарвай постоянно всред благоразумни.

13 Беседата на глупавите е отвратителна, и смехът им е в греховна забрава.

14 f  Пустословието на ония, които се много кълнат, прави да настръхват космите, а препирнята им уши запушва.

15 Свадата на горделивите е кръвопролитие, и хулите им са нетърпими за слуха.

16 g  Който издава тайни, изгубва доверие и не ще намери приятел по душа.

17 Обичай приятеля и бъди му верен;

18 ако пък издадеш тайните му, не тичай вече подире му;

19 h  защото, както човек убива врага си, тъй и ти си убил приятелството на ближния;

20 и както ти би изпуснал из ръце птичка, тъй си изпуснал приятеля и не ще го хванеш;

21 i  не тичай подире му, защото той е далеч отишъл и избягал, както сърна от примка.

22 j  Рана може да се превърже, и подир свада е възможно помирение;

23 но който е издал тайни, той е изгубил надежда за помирение.

24 k  Който мига с око, той козни крои, и никой не ще го удържи от това;

25 пред твоите очи той ще говори сладко и ще се учудва на думите ти,

26 а после ще изкриви устата си и в думите ти ще открие съблазън;

27 много неща мразя, но не толкоз, колкото него; и Господ ще го намрази.

28 l  Който хвърля камък нагоре, хвърля го на главата си, и коварен удар ще разтвори рани.

29 m  Който копае яма, сам ще падне в нея, и който залага примка, сам ще се улови в нея.

30 Който прави зло, върху него ще се обърне, и той не ще узнае, откъде му е дошло;

31 присмех и укор от горделивите и отмъщение като лъв го причакват.

32 С примка ще бъдат уловени ония, които се радват за падението на благочестивите, и скръб ще ги изнури преди смъртта им.

33 Злоба и гняв – и двете са гнусота, и грешният мъж ще бъде от тях обладаван.
Copyright information for BulOrth