Sir 39

1С амо оня, който посвещава душата си на размишление върху закона на Всевишния, ще дири мъдростта на всички древни и ще се упражнява в пророчествата:

2 той ще запомня разказите на видни мъже и ще се вдълбочава в тънките обрати на притчите;

3 a  ще изследва скрития смисъл на изреченията и ще се занимава със загадките на притчите;

4 ще прекарва служба между велможи и ще се явява пред управител;

5 ще пътува по земята на чужди народи, защото е опитал добро и зло между людете.

6 b  Сърцето си ще насочи към това, щото от ранно утро да се обръща към Господа, Който го е сътворил, и ще се моли пред Всевишния; ще отвори с молитва устата си и ще се моли за греховете си.

7 c  Ако на Господа Велики бъде угодно, той ще се изпълни с дух на разум,

8 d  ще изрича думи от своята мъдрост и в молитва ще прославя Господа;

9 ще оправя добре своята воля и ум и ще размишлява за тайните на Господа;

10 ще покаже мъдростта на своето учение и ще се хвали със закона на завета Господен.

11 Мнозина ще прославят знанието му, и той не ще бъде забравен довека;

12 e  споменът за него не ще загине, и името му ще живее от рода в род.

13 f  Народите ще прославят мъдростта му, и обществото ще възвестява хвалата му;

14 докле бъде жив, той ще придобие поголяма слава, нежели хиляди човеци; а кога почине, ще я увеличи.

15 След като размислих още, ще ви разкажа, понеже съм пълен, както месечината в своята пълнота.

16 Изслушайте ме, благочестиви деца, и растете като трендафил, който расте на нива край поток;

17 g  издавайте благоухание като ливан,

18 цъфтете като крин, пръскайте благовоние и пейте песни;

19 благославяйте Господа във всички дела; величайте името Му и Го прославяйте с Неговата хвала,

20 с песни от уста и с гусли и, прославяйки, говорете тъй:

21 h  всички дела на Господа са твърде благотворни, и всяка Негова повеля ще се изпълни в свое време;

22 и не може да се каже: какво е това? за какво е това? защото всичко ще се открие в свое време.

23 i  По Негова дума стана водата като стог, и по дума на устата Му се явиха водните вместилища.

24 В Неговите повели е всичкото Му благоволение, и никой не може да намали тяхната спасителност.

25 j  Пред Него са делата на всяка плът, и невъзможно е да се укриеш от очите Му.

26 k  Той вижда от века във век, и няма нищо чудно пред Него.

27 Не може да се каже: какво е това? защо е това? защото всичко е създадено за своя употреба.

28 l  Неговото благословение покрива като река, и като поток напоява сушата.

29 m  Но и гнева Му изпитват народите, както някога Той бе превърнал водите в солнища.

30 n  Пътищата Му за светиите са прави, а за беззаконните са препънки.

31 o  Отначало за добрите е създадено доброто, както за грешните – злото.

32 p  От всички потребности за живота на човека главни са: вода, огън, желязо, сол, пшенично брашно, мед, мляко, гроздов сок, масло и облекло;

33 всичко това служи за полза на благочестивите, а за грешниците може да се обърне във вреда.

34 Има ветрове, които са създадени за отмъщение и в яростта си усилят ударите си;

35 във време на устрема си те изливат сила и удовлетворяват яростта на Оногова, Който ги е създал.

36 q  Огън и градушка, глад и смърт всичко това е създадено за отмъщение;

37 r  зъбите на зверовете, скорпиите, змиите и мечът, който отмъщава на нечестивите с гибел, –

38 s  ще се зарадват на повелята Му и ще бъдат готови на земята, кога потрябват, и в свое време не ще престъпят думите Му.

39 Затова аз от самото начало реших, обсъдих и оставих в писание,

40 t  че всички дела на Господа са прекрасни, и Той дарува всичко потребно в свое време;

41 и не може да се каже: „това е по-лошо от онова“, защото всичко в свое време ще бъде признато за добро,

42 И тъй, от все сърце и с уста възпявайте и благославяйте името Господне.
Copyright information for BulOrth