Wis 11

1Т я уреди работите им чрез ръката на светия пророк;

2 a  те минаха през необитаема пустиня и поставиха шатри на непроходни места;

3 b  опълчиха се против неприятели и отмъстиха на врагове;

4 c  замъчи ги жажда, и те повикаха към Тебе, и дадена им бе вода от стръмна скала и утоление на жаждата – от твърд камък.

5 Защото, с каквото бяха наказани враговете им,

6 с такова те, намирайки се в нужда, бидоха облагодетелствувани:

7 d  вместо извор на постоянно течаща река, размътена с воняща кръв,

8 e  за изобличение на детеубийствената им заповед, Ти неочаквано им даде обилна вода,

9 като показа тогава чрез жаждата, как Ти бе наказал противниците им.

10 f  Защото, когато бяха изпитвани, ако и да се подлагаха на милостиво вразумение, тогава познаха, как са се мъчили съдените в гняв нечестивци;

11 защото тях Ти изпитваше като баща, поучавайки, а ония – като гневен цар, осъждайки измъчи.

12 И които не бяха там, и които бяха, еднакво пострадаха:

13 тях постигна двойна скръб и охкане от спомена за миналото.

14 Те, когато чуха, че чрез техните наказания ония бидоха облагодетелствувани, познаха Господа.

15 g  От Когото преди, като от отхвърлен, се отрекоха с хули, Томува подир събитията се чудеха, след като претърпяха нееднаква с праведните жажда.

16 h  А за неразумните помисли на тяхната неправда, по които в заблуда служеха на безсловесни влечуги и презрени чудовища, Ти за наказание напрати върху им множество безсловесни животни,

17 i  за да познаят, че с каквото някой съгрешава, с такова бива и наказван.

18 j  Не беше невъзможно за всемощната Ти ръка, която създаде тоя свят от безобразно вещество, да напратиш върху им множество мечки и свирепи лъвове,

19 k  или неизвестни новосъздадени люти зверове, или дишащи огнен дъх, или изхвърлящи кълба дим, или изпускащи из очи ужасни искри,

20 които не само че би могли с повреди да ги изтребят, но по ужасен начин да ги погубят.

21 l  Па и без това те можеха да погинат с едно духване, преследвани с правосъдие и разпилявани с духа на Твоята сила; но Ти си наредил всичко с мяра, брой и тегло.

22 m  Защото голяма сила винаги е присъща Тебе, и кой ще се опълчи против силата на Твоята мишца?

23 Цял свят е пред Тебе като залюлени къпони, или като капка утринна роса, що пада на земята.

24 n  Ти всички милуваш, защото всичко можеш, и заглаждаш човешките грехове заради покаяние.

25 o  Ти обичаш всичко съществуващо и се не гнусиш от нищо, което си сътворил, понеже не щеше да създадеш нещо, ако би го мразил.

26 И как можеше да пребъдва нещо, ако Ти не искаше? Или как би се запазило това, що не е повикано от Тебе?

27 p  Но Ти всичко щадиш, защото всичко е Твое, душелюбивий Господи!
Copyright information for BulOrth