Zephaniah 3

1Г орко на града нечист и омърсен, който притеснява!

2 Не слуша гласа, не взима от наставления, на Господа не се уповава, към своя Бог не се приближава.

3 a  Князете му посред него са рикащи лъвове, съдиите му – вечерни вълци, които не оставят до сутринта нито една кост.

4 b  Пророците му са човеци лекомислени, вероломни; свещениците му оскверняват светинята, тъпчат закона.

5 c  Господ е праведен посред него, не върши неправда, всяка сутрин явява Своя съд неизменно; но беззаконникът не знае срам.

6 Аз изтребих народи – разрушени са твърдините им; пусти направих улиците им, тъй че никой не ходи по тях; разорени са градовете им: няма нито един човек, няма жители.

7 d  Аз казах: „бой се само от Мене, приемай наставления!“и няма да бъде изтребено жилището му, и няма да го постигне злото, каквото му бях определил; а те прилежно се стараеха да покварват всичките си действия.

8 e  И тъй, чакайте Ме, казва Господ, до оня ден, когато ще се дигна за опустошение; защото е определено от Мене да събера народи, да свикам царства, за да излея върху тях Моето негодувание, всичката ярост на Моя гняв; защото от огъня на яростта Ми ще бъде погълната цялата земя.

9 f  Тогава Аз пак ще дам на народите чисти уста, та всички да призовават името на Господа и да Му служат единодушно.

10 g  От страните отвъд реката на Етиопия поклонниците Ми – децата на Моите разпилени – ще Ми принесат дарове.

11 h  В оня ден ти няма да се срамиш от своите различни постъпки, с каквито грешеше против Мене, защото тогава Аз ще отстраня из средата ти ония, които напразно се хвалеха със своята знатност, и няма вече да се превъзнасяш на светата Ми планина.

12 i  Но ще оставя всред тебе народ смирен и прост, и те ще се уповават на името Господне.

13 j  Остатъците от Израиля няма да вършат неправда, няма да говорят лъжа, и няма да се намери в устата им коварен език, защото сами ще се пасат и ще лежат, и никой няма да ги разтревожи.

14 k  Ликувай, дъще Сионова! тържествувай, Израилю! весели се и радвай се от все сърце, дъще Иерусалимова!

15 l  Господ отмени присъдата над тебе, изгони врага ти! Господ, Цар Израилев, е посред тебе: повече няма да видиш зло.

16 m  В оня ден ще кажат на Иерусалим: „не бой се“, и на Сион: „да не отслабват ръцете ти!

17 n  Господ, Бог твой, е посред тебе: Той е силен да те спаси; ще се развесели за тебе с радост, ще бъде милостив по любовта Си, ще тържествува за тебе с песни“.

18 Тъгуващите за тържествени празненства Аз ще събера; твои са те, върху тях тежи укор.

19 o  Ето, Аз ще стесня всички твои притеснители в онова време и ще спася онова, що хроми, ще събера разсеяното и ще ги туря на почит и именитост по цяла тая земя на техния укор.

20 p  В онова време ще ви доведа и тогава пак ще ви събера; защото ще ви направя именити и почетни между всички земни народи, когато ще върна вашия плен пред очите ви, казва Господ.
Copyright information for BulOrth