1 Kings 12

Възцаряване на Ровоам и отпадане на десетте северни племена

1 a Ровоам отиде в Сихем, защото там се беше стекъл целият Израил, за да го направи цар.

2 b А Еровоам, Наватовият син, който още беше в Египет, където беше побягнал от присъствието на цар Соломон, като разбра за това, остана в Египет.

3Но пратиха вестоносци и го повикаха. Тогава Еровоам и цялото Израилево общество дойдоха и казаха на Ровоам:

4 c Баща ти направи непоносим хомота ни. Облекчи сега жестокото ни работене на баща ти и тежкия хомот, който той наложи върху нас, и ще ти работим.

5А той им отговори: Идете си, чакайте три дни. После се върнете при мен. И народът си отиде.

6Тогава цар Ровоам се съветва със старейшините, които бяха служили при баща му Соломон, докато беше още жив, и им каза: Как ме съветвате да отговоря на този народ?

7 d Те му отвърнаха: Ако днес станеш слуга на този народ, да им слугуваш и им отговориш, като им продумаш благи думи, тогава те ще ти бъдат слуги завинаги.

8Но той отхвърли съвета, който старейшините му дадоха, и се съветва с младите си служители, които бяха пораснали заедно с него.

9Запита ги: Как ме съветвате да отговорим на този народ, който ми каза: Облекчи хомота, който баща ти наложи върху нас?

10И младежите, които бяха пораснали заедно с него, му отговориха следното: Така кажи на този народ, който ти каза: Баща ти направи тежък хомота ни, но ти ни го облекчи, – така да им отговориш: Малкият ми пръст ще бъде по-дебел от бащиния ми кръст.

11Ако баща ми ви е товарил с тежък хомот, то аз ще направя още по-тежък хомота ви. Ако баща ми ви е наказвал с бичове, аз ще ви наказвам със скорпиони.

12Тогава Еровоам и целият народ дойдоха при Ровоам на третия ден, както царят беше казал: Върнете се при мене на третия ден.

13И царят отговори на народа остро, като пренебрегна съвета, който старейшините му дадоха,

14и им отговори според съвета на младите: Баща ми направи тежък хомота ви, но аз ще го направя още по-тежък. Баща ми ви наказа с бичове, но аз ще ви накажа със скорпиони.

15 e Така царят не послуша народа; защото това стана от Господа , за да се изпълни словото, което Господ беше говорил чрез силонеца Ахия на Еровоам, Наватовия син.

16 f А след като целият Израил видя, че царят не ги послуша, народът отговори на царя: Какъв дял имаме ние с Давид? Никакво наследство нямаме в Есеевия син! В шатрите си, Израилю! Промисли сега, Давиде, за дома си.

17 g А колкото до израилтяните, които живееха в Юдовите градове, Ровоам царуваше над тях.

18 h Тогава цар Ровоам прати при израилтяните Адорам, който отговаряше за данъците. Но целият Израил го затрупаха с камъни и той умря. Затова цар Ровоам побърза да се качи на колесницата си, за да се скрие в Йерусалим.

19 i Така Израил въстана против Давидовия дом, както е и до днес.

20 j А когато целият Израил чу, че Еровоам се завърнал, пратиха да го повикат пред обществото и го направиха цар над целия Израил. Никое друго племе освен Юдовото не последва Давидовия дом.

21 k Тогава Ровоам, като дойде в Йерусалим, събра целия Юдов дом и Вениаминовото племе, сто и осемдесет хиляди отбрани войници, за да се бият против Израилевия дом и да възвърнат царството пак на Ровоам, Соломоновия син.

22 l Но Божието слово дойде към Божия човек Семая и каза:

23Говорѝ на Ровоам, Соломоновия син, Юдейския цар, и на целия Юдов и Вениаминов дом, и на останалите от народа, следното:

24 m Така казва Господ : Не излизайте, нито се бийте против братята си, израилтяните. Върнете се всеки у дома си; защото от Мене стана това. И те послушаха Господнето слово, върнаха се и си отидоха според Господнето слово.

25 n Тогава Еровоам съгради Сихем в хълмистата земя на Ефрем и се засели в него. После излезе оттам и съгради Фануил.

26А Еровоам каза в сърцето си: Сега царството ще се върне в Давидовия дом;

27 o защото, ако този народ отива да принася жертви на Господния дом в Йерусалим, тогава сърцето на този народ ще се обърне пак към господаря им, Юдейския цар Ровоам, а мене ще убият; и ще се върнат при Юдейския цар Ровоам.

28 p Затова царят, като се посъветва, направи две златни телета; и каза на народа: Трудно ви е да възлизате в Йерусалим. Това са боговете ти, Израилю, които те изведоха от Египетската земя.

29 q И единия идол постави във Ветил, а другия постави в Дан.

30 r А това беше грях, защото народът, за да се кланя пред всеки от тях, отиваше чак до Дан.

31 s Царят направи и капища на високите места и постави жреци от всякакъв народ, които не бяха от Левиевите потомци.

32 t Тогава Еровоам установи празник в осмия месец на петнадесетия ден от месеца подобен на празника, който ставаше в Юдея, и принесе жертва на жертвеника. Така направи и във Ветил, като пожертва телетата, които беше направил; и настани във Ветил жреците на високите места, които беше направил.

33 u А на петнадесетия ден от осмия месец, в месеца, който беше намислил в сърцето си, принесе жертва на жертвеника, който беше издигнал във Ветил. И установи празник за израилтяните и се възкачи на жертвеника, за да покади.

1 Kings 13

Божият човек от Юдея и непослушанието му към Бога

1 v Тогава един Божий човек дойде от Юдея във Ветил чрез Господнето слово; а Еровоам стоеше при жертвеника, за да покади.

2 w И човекът извика против жертвеника чрез Господнето слово, като каза: Жертвениче, жертвениче, така говори Господ : Син ще се роди на Давидовия дом, на име Осия, и ще заколи върху тебе жреците от високите места, които кадят върху тебе. Човешки кости ще бъдат изгорени върху теб.

3 x И в същия ден той даде знамение, като каза: Това е знамението, което изговори Господ : Жертвеникът ще се разцепи и пепелта, която е на него, ще се разсипе.

4 А когато цар Еровоам чу думите, които Божият човек извика против жертвеника във Ветил, протегна ръката си от жертвеника и каза: Хванете го. И ръката му, която протегна против него, изсъхна, така че не можа да я върне назад към себе си.

5 Също и жертвеникът се разцепи и пепелта се разсипа от жертвеника според знамението, което Божият човек даде чрез Господнето слово.

6 y Тогава царят каза на Божия човек: Изпроси, моля те, благоволението на Господа , твоя Бог, и се помоли за мене, за да ми се възстанови ръката. И така, Божият човек се помоли на Господа ; и ръката на царя се възстанови и стана, както беше преди това.

7 z Тогава царят каза на Божия човек: Ела с мен у дома да обядваме и ще ти дам подарък.

8 aa Но Божият човек отвърна на царя: Дори и да искаш да ми дадеш половината от дома си, няма да вляза с тебе, нито ще ям хляб, нито ще пия вода на това място;

9 ab защото това ми беше заръчано чрез Господнето слово: Не яж хляб там, нито пий вода и не се връщай по пътя, по който беше отишъл.

10 Така той си тръгна по друг път и не се върна по пътя, по който беше дошъл във Ветил.

11 А във Ветил живееше един стар пророк. И синовете му дойдоха и му разказаха за всичките дела, които Божият човек беше извършил онзи ден във Ветил. Разказаха също на баща си и думите, които той беше говорил на царя.

12 Баща им запита: По кой път си отиде? А синовете му бяха видели по кой път си отиде Божият човек, който беше дошъл от Юдея.

13 И така, той каза на синовете си: Пригответе ми осела. И те му приготвиха осела. Той, като го възседна,

14 отиде след Божия човек и го намери седнал под един дъб; и му каза: Ти ли си Божият човек, дошъл от Юдея? Онзи отговори: Аз съм.

15 Тогава пророкът му каза: Ела с мен и яж хляб.

16 ac А той отговори: Не мога да се върна с тебе, нито да сляза при тебе, нито ще ям хляб, нито ще пия вода с тебе на това място,

17 ad защото ми бе казано чрез Господнето слово: Да не ядеш хляб, нито да пиеш вода там, нито като се връщаш, да минеш по пътя, по който си дошъл.

18 А другият му каза: И аз съм пророк, както си ти; и ангел ми говорѝ чрез Господнето слово, като ми каза: Върни го със себе си у дома си, за да яде хляб и да пие вода. Той обаче го лъжеше.

19 И така, човекът се върна с него и яде хляб в къщата му и пи вода.

20 А като седяха на трапезата, Господнето слово дойде към пророка, който го беше върнал,

21 и извика към Божия човек, който беше дошъл от Юдея: Така говори Господ : Понеже ти не послуша Господнето слово и не опази заповедта, която ти даде Господ , твоят Бог,

22 ae а се върна, яде хляб и пи вода на мястото, за което Той ти каза да не ядеш хляб, нито да пиеш вода там, затова тялото ти няма да бъде положено в гроба на бащите ти.

23 И след като човекът беше ял хляб и пил, старият пророк оседла осела на пророка, когото беше върнал от пътя.

24 af След като той си тръгна, лъв го нападна на пътя и го уби. И тялото му беше проснато на пътя и оселът стоеше при него. Също и лъвът стоеше при тялото.

25 И, ето, хора, като минаваха, видяха тялото, проснато на пътя, и лъва, който стоеше при тялото. И като дойдоха, известиха това в града, където живееше старият пророк.

26 А когато пророкът, който го беше върнал, чу, каза: Това е Божият човек, който не послуша Господнето слово. Затова Господ го предаде на лъва да го разкъса и го уби според словото, което Господ му говорѝ.

27 Тогава каза на синовете си: Оседлайте ми осела. И те го оседлаха.

28 И той отиде и намери тялото му, проснато на пътя, и осела и лъва, които стояха при тялото. Лъвът не беше изял тялото, нито беше разкъсал осела.

29 Тогава пророкът вдигна тялото на Божия човек, качи го на осела и го отнесе. И старият пророк дойде в града си, за да го оплаче и да го погребе.

30 ag Той положи тялото му в своя гроб; и плакаха над него, като казваха: Жалко, брате мой!

31 ah И като го погребаха, говорѝ на синовете си: Когато умра, погребете и мене в гроба, където е погребан Божият човек. Сложете костите ми при неговите кости.

32 ai Защото непременно ще се изпълни това, което той извика чрез Господнето слово против жертвеника във Ветил и против всичките капища по високите места, които са в самарийските градове.

Божието наказание за нечестието на Еровоам и неговия дом

33 aj Но дори и след това Еровоам не се отвърна от лошия си път, а пак правеше от всякакви хора жреци за високите места. Който пожелаеше, той го посвещаваше, за да има жреци на високите места.

34 ak И това нещо беше грях за Еровоамовия дом, поради който щеше да бъде изтребен и погубен от лицето на земята.

1 Kings 14:1-20

1В онова време се разболя Авия, Еровоамовият син.

2 al И Еровоам каза на жена си: Стани, преоблечи се така, че да не познаят, че си Еровоамовата жена, и иди в Сило. Там е пророкът Ахия, който ми каза, че ще царувам над този народ.

3 am Вземи със себе си десет хляба, сухари, едно гърне мед и иди при него. Той ще ти каже какво ще стане с детето.

4 an И така, Еровоамовата жена направи така. Тя отиде в Сило и дойде в Ахиевата къща. А Ахия не можеше да вижда, защото очите му се бяха помрачили от старостта му.

5 А Господ беше казал на Ахия: Еровоамовата жена идва да се допита до тебе за сина си, защото е болен. Така и така да ѝ кажеш, защото, когато влезе, ще се престори на друга.

6 И така, когато Ахия чу стъпките на краката ѝ, като влизаше през вратата, каза: Влез, Еровоамова жено! Защо се преструваш на друга? Аз съм пратен при тебе с тежки известия.

7 ao Иди и кажи на Еровоам: Така казва Господ , Израилевият Бог: Понеже Аз те издигнах от народа и те поставих вожд на народа Си Израил,

8 ap и като откъснах царството от Давидовия дом, го дадох на тебе, но ти не беше, както слугата Ми Давид, който опази заповедите Ми и Ме следва̀ с цялото си сърце, за да върши само онова, което е право пред Мен.

9 aq А ти надмина в зло всички, които са били преди тебе, защото отиде и си направи други богове и лети идоли, и Ме разгневи и отхвърли зад гърба си.

10 ar Затова ще докарам зло на Еровоамовия дом и ще изтребя от Еровоамовия род всеки от мъжки пол – както малолетния, така и пълнолетния
14:10 От евр. както затворения, така и свободния.
в Израил, и ще измета Еровоамовия дом, както някой измита тор, докато не остане нищо.

11 at Който от Еровоамовия род умре в града, него кучетата ще изядат; а който умре в полето, въздушните птици ще го изядат; защото Господ каза това.

12 au Ти стани, иди у дома си; и като пристъпят краката ти в града, детето ще умре.

13 av Целият Израил ще го оплаче и ще го погребат; защото само то от Еровоамовия род ще бъде положено в гроб, понеже в него от Еровоамовия дом се намери нещо добро пред Господа , Израилевия Бог.

14 aw А Господ ще си въздигне цар над Израил, който ще изтреби Еровоамовия дом в онзи ден. Но какво? Даже и сега!

15 ax Господ ще порази Израил като тръстика, която се клати във водата. Ще изкорени Израил от тази добра земя, която е дал на бащите им, и ще ги разпръсне оттатък реката Ефрат, понеже направиха ашерите си и разгневиха Господа .

16 ay И ще предадете Израил поради греховете, с които Еровоам съгреши и с които потикна Израил да съгреши.

17 az Тогава Еровоамовата жена стана, отиде си и дойде в Терса. И като стъпи на прага на вратата на къщата, детето умря.

18 ba И целият Израил го оплака и го погребаха според словото, което Господ говорѝ чрез слугата Си, пророка Ахия.

19 bb А останалите дела на Еровоам, как воюва̀ и как царува̀, са записани в Книгата на летописите на Израилевите царе.

20 Времето, през което Еровоам царуваше, беше двадесет и две години. И той заспа с бащите си и вместо него се възцари синът му Надав.

ИСТОРИЯ НА РАЗДЕЛЕНОТО ЦАРСТВО

( 14:21—22:53 )
Copyright information for BulProtRev